Godkjenning av L-treonin av en stamme av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1091 av 24. juli 2020 om godkjenning av L-treonin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1091 of 24 July 2020 concerning the authorisation of L-threonine as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.8.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.8.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-treonin produsert ved hjelp av Escherichia coli (CGMCC 11473) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet er en effektiv aminosyrekilde for alle dyr, men for at L-treonin skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen. For å beskytte de som jobber med produksjon av tilsetningsstoffet er det krav til maksimalinnhold av endotoksiner i luften (1600 IU endotoksiner/m3 luft). For å hindre overdosering i drikkevann skal tilsetningsstoffet derfor merkes med en advarsel om dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.07.2020
Anvendelsesdato i EU
16.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet