Godkjenning av L-tryptofan produsert av visse stammer av E.coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1372 av 1. oktober 2020 om godkjenning av L-tryptofan produsert av Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674 eller KCCM 10534 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1372 of 1 October 2020 concerning the authorisation of L-tryptophan produced by Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674 or KCCM 10534 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2) Der er i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet ansøgninger om godkendelse af L-tryptophan produceret af Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 eller Escherichia coli KCCM 10 534. Disse ansøgninger var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 3.

(3) Ansøgningerne vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »aminosyrer, deres salte og analoger« af L-tryptophan produceret af Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 eller Escherichia coli KCCM 10 534 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 26. februar 2019, 28. januar 2020, 18. marts 2020 og 25. maj 2020, at L-tryptophan produceret af Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 eller Escherichia coli KCCM 10 534 på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på ikke-drøvtyggeres sundhed, forbrugernes sikkerhed eller miljøet. For at være sikkert for drøvtyggere bør L-tryptophan beskyttes mod nedbrydning i vommen. Autoriteten bemærkede, at der er en risiko for brugerne af tilsætningsstoffet ved indånding på grund af endotoksin-niveauerne i L-tryptophan produceret af Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 eller Escherichia coli KCCM 10 534 og kunne ikke udelukke at L-tryptophan produceret af Escherichia coli CGMCC 11 674 eller Escherichia coli CGMCC 7.267 kunne være irriterende for huden og øjnene eller hudsensibiliserende. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet.

(5) Autoriteten vurderede L-tryptophan produceret af Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 eller Escherichia coli KCCM 10 534 er en effektiv kilde til den essentielle aminosyre tryptophan for ikke-drøvtyggere. for at supplerende L-tryptophan produceret af Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 eller Escherichia coli KCCM 10 534 kan være fuldt effektivt i drøvtyggere, bør det beskyttes mod nedbrydning i vommen. Autoriteten gav i sine udtalelser udtryk for betænkeligheder ved potentielle ernæringsmæssige ubalancer for aminosyrer, når de administreres via drikkevand. Autoriteten foreslog imidlertid ikke et maksimumsindhold for supplering med L-tryptophan produceret af Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 eller Escherichia coli KCCM 10 534. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der på etiketten til tilsætningsstoffet samt til de forblandinger, der indeholder tilsætningsstoffet, gøres opmærksom på, at der skal tages hensyn til tilførslen af alle essentielle og betinget essentielle aminosyrer via kosten, navnlig i tilfælde af supplering med L-tryptophan produceret af Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 eller Escherichia coli KCCM 10 534 som aminosyre via drikkevand. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået rapporten om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6) Vurderingen af L-tryptophan produceret af Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 eller Escherichia coli KCCM 10 534 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af stoffet godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet