Godkjenning av L-valin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrarter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2077 av 26. november 2021 om godkjenning av L-valin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrarter

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2077 of 26 November 2021 concerning the authorisation of L-valine produced by Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-valin produsert ved hjelp av en ikke-genmodifisert stamme av Corynebacterium glutamicum (CGMCC 7.366) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyrearter. Bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent mot antibiotika). EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. L-valin er en god aminosyrekilde, men for at stoffet skal være effektivt for drøvtyggere, må det beskyttes mot nedbrytning i vomma, siden aminosyrer først har effekt hvis de videreføres til tarmen for opptak der.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2021
Anvendelsesdato i EU
19.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet