Godkjenning av L-valine produsert av Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1492 av 8. september 2022 om godkjenning av L-valine produsert av Escherichia coli CCTCC M2020321 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1492 of 8 September 2022 concerning the authorisation of L-valine produced by Escherichia coli CCTCC M2020321 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-valin produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av E. coli (CCTCC M2020321) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann til alle dyr. Det ble ikke detektert rester av levende celler eller rekombinant DNA fra mikroorganismen i produktet. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. L-valin er en effektiv aminosyrekilde, men for å være effektiv for drøvtyggere må det beskyttes mot nedbrytning i vom

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.08.2022
Anvendelsesdato i EU
29.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet