Godkjenning av ordningen 'Sustainable Biomass Program' som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1657 av 26. september 2022 om godkjenningen av det frivillige programmet 'Sustainable Biomass Program' for å demonstrere samsvar med kravene i europaparlamentets- og rådets direktiv (EU) 2018/2001 for biobrensler, flytende biobrensler, biomassebrensler, fornybare flytende og gassformige brensler av ikke-biologisk opphav og resirkulerte karbonbrensler

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1657 of 26 September 2022 on the recognition of the Sustainable Biomass Program voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2022)

Sammendrag av innhold
Biodrivstoff og flytende biobrensel som skal regnes med for å oppfylle krav om fornybarandel i fornybardirektivet, eller som er omfattet av nasjonale støtteordninger, må oppfylle fastsatte bærekraftskriterier. Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk, fastsatt i produktforskriften kapittel 3. Biodrivstoff må oppfylle bærekraftskriteriene for å kunne regnes med i oppfyllelsen av omsetningskravet. Bærekraftskriteriene er tatt inn i norsk rett gjennom produktforskriften kapittel 3.

Kommisjonens gjennomføringssbeslutning innebærer en godkjenning av at biodrivstoff som er fremstilt i overensstemmelse med "Sustainable Biomass Program" ("ordningen"), oppfyller EUs bærekraftskriterier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gjør det ikke nødvendig med lov- eller forskriftsendring i Norge. Høring er vurdert som åpenbart unødvendig. 

Økonomiske og administrative konsekvenser
Godkjenning av "Sustainable Biomass Program" vurderes ikke å ha vesentlig økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge. 

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. 

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 27. september 2022 og trådte i kraft 28. september 2022. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.09.2022
Anvendelsesdato i EU
17.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet