Godkjenning av to preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoffer til drøvtyggere og gris

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 308/2013 av 3. april 2013 om godkjenningen av et preparat av Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 og av et preparat av Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 308/2013 of 3 April 2013 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 and of a preparation of Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av to Lactobacillus plantarum-stammer, som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Ingen av stammene er genmodifisert, og de er tidligere oppført i EUs fôrtilsetningsstoff-register som eksisterende produkter i gruppen Ensileringsmidler. Nå er de re-godkjent etter forordning (EF) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forordningen og er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. De to stammene har hvert sitt identifikasjonsnummer. De kan både brukes hver for seg og sammen.

Preparatene er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner dem trygge i bruk. Begge har ønsket effekt som ensileringsmiddel til grovfôr som er lett eller middels lett ensilerbart, når de tilsettes i mengder på minst 1x108 KDE/kg ferskt materiale. KDE er koloidannende enheter. Tilsetningen vil bedre kvaliteten på surfôret ved å stabilisere tørrstoffinnholdet og hindre proteinnedbryting. Godkjenningen er gitt for bruk i fôr til alle dyrearter, men preparatene er bare utprøvd til ensilering av grovfôr. De er således bare aktuelle i fôr til drøvtyggere og gris.

Siden preparatet er godkjent tidligere, og er uendret etter det, er det er gitt en overgangsperiode der preparat og fôrvarer som inneholder det, kan brukes opp. Det forutsetter at de er produsert og merket før 24. oktober 2013 i samsvar med regelverket som gjaldt i EU fram til 24. april 2013. Deretter kan lagervaren brukes opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 24. april 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

De to mikrobiologiske ensileringsmidlene kan brukes for å ensilere grovfôr. Det er svært mange tilsvarende preparater med de samme egenskapene godkjent allerede, og det blir nå to til å velge blant. Mikrobiologiske ensileringsmidler er lite utbredt i Norge, da de er tungvinte i bruk. Hvorvidt disse to preparatene vil tas i bruk, kjenner Mattilsynet ikke til.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.04.2013
Anvendelsesdato i EU
24.04.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 102-104
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.08.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.11.2013
Anvendes fra i Norge
12.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0308
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro