Godkjenning av soppulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2079 av 26. november 2021 om tillatelse til å bringe vitamin D2 - sopp-pulver i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2079 of 26 November 2021 authorising the placing on the market of vitamin D2 mushroom powder as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner vitamin D2 sopp-pulver som ny mat-ingrediens i en rekke næringsmidler til den generelle befolkningen, kosttilskudd (sped- og småbarn unntatt) og næringsmidler til spesielle medisinske formål (unntatt spedbarn).

EFSA konkluderte i en risikovurdering vedtatt 24. februar 2021 med at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser.

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere studier. EFSA og Kommisjonen har vurdert at kriteriene for innvilgning av databeskyttelse foreligger. Dette innebærer at EFSA ikke kan bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470) med angitte bruksvilkår. Kosttilskudd som inneholder ny mat-ingrediensen, skal merkes med at de ikke skal inntas av spedbarn og barn under 3 år. Spesifikasjoner er angitt i tabell 2 i unionslisten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.11.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2021
Anvendelsesdato i EU
19.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet