Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til høns, andre fjørfearter og visse svin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 849/2012 av 19. september 2012 om godkjenningen av et preparat av sitronsyre, sorbinsyre, thymol og vanillin som fôrtilsetningsstoffer for slaktekyllinger, kyllinger oppdrettet for egglegging, fjørfearter av mindre økonomisk betydning for slakting og oppdrettet for egglegging og avvente dyr fra grise-familien andre enn tamgris (innehaver godkjenningen Vetagro SpA)

Commission Implementing Regulation (EU) No 849/2012 of 19 September 2012 concerning the authorisation of the preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, all minor avian species for fattening and reared for laying and weaned Suidae other than Sus scrofa domesticus (holder of the authorisation Vetagro SpA)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.4.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenningen av et preparat av ulike organiske syrer og smaksstoffer til bruk til flere dyrearter. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer (for å øke produksjonsevnen). Det er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt for dyrehelse, folkehelse og for miljøet. Preparatet er allerede tillatt for bruk for avvent smågris og har potensial til å forbedre ytelsen til de gjeldende dyreartene. Hvert 100 g av preparatet inneholder 25 g sitronsyre, 16,7 g sorbinsyre, 1,7 g thymol og 1 g vanillin. For slaktekyllinger, kyllinger oppdrettet for egglegging, fjørfearter av mindre økonomisk betydning for slakting og oppdrettet for egglegging er det fastsatt en grense for minsteinnhold av preparatet på 200 mg/kg fôr for at det skal ha ønsket effekt. For avvente dyr fra grise-familien andre enn tamgris er grensen fastsatt på 1000 mg/kg fôr.Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 10. oktober 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk. Hvorvidt fôrindustrien vil ta i bruk dette preparatet, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.09.2012
Anvendelsesdato i EU
10.10.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 44-46
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.03.2013
Anvendes fra i Norge
21.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0849
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro