Godkjenning av visse preparater av P. acidilactici, L. paracasei og L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 849/2014 av 4. august 2014 om godkjenningen av preparatene av Pediococcus acidilact ici NCIMB 30005, Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 og Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 849/2014 of 4 August 2014 concerning the authorisation of the preparations of Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 and Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 09.10.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av tre mikrobiologiske preparater og ingen av dem er genmodifisert. Preparatene er klassifisert i kategorien Tekologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Både preparater av Pediococcus acidilactici, Lactobacillus parcasei og Lactobacillus plantarum var tidligere oppført i tilsetningsstoff-registret, og nå er de i tråd med forordning (EF) nr. 1831/2003, tilsetningsstoff-forordningen, godkjent i egen rettsakt. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatene og finner dem trygge i bruk. Likeså at de har effekt ved ensilering av grovfôr, da de øker melkesyreproduksjonen i fôret, og det senker pH og reduserer tørrstofftapet. Det er satt anbefalte grenser for minste innhold av preparatene når de brukes enkeltvis som ensileringsmidler på 10 7 KDE/kg (kolonidannende enheter/kg) ferskt materiale for at de skal ha ønsket effekt. Analysemetode for preparatene er angitt.

Siden preparatene er uendret, likeså bruksområdet, er de gitt en overgangsperiode. Preparater og fôr der de inngår, som er produsert før 25. februar 2015, etter regelverket som gjaldt fram til 25. august 2014, kan brukes opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 25. august 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Virksomheter som produserer eller omsetter og bønder har brukt disse mikrobiologiske ensileringsmidlene, kan de fortsette med det. Slike midler er ikke mye brukt i Norge, da de er forholdsvis arbeidskrevende i bruk. Hvorvidt de som rettsakten godkjenner er tatt eller vil tas inn som salgsvare og bli benyttet, er uvisst. At preparatene og fôr der de inngår har fått en overgangsperiode og på visse betingelser kan brukes opp, er positivt. Da får både produsenter, omsetningsledd og bønder ei tid å områ seg på, og fôrvarer går neppe til spille.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er til vurdering i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.08.2014
Anvendelsesdato i EU
25.08.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 21-24
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.03.2015
Anvendes fra i Norge
17.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0849
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro