Godkjenningsplikt for produsenter av fôr og premikser som inneholder koksidiostatika og histomonostatika

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning som endrer vedlegg IV til forordning (EF) nr. 183/2005 om krav til fôrhygiene

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.5.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.1.2010)

Sammendrag av innhold
Forslaget (dokument nr. SANCO/614/2005) omhandler endring av vedlegg IV til forordning (EF) nr. 183/2005 om krav til fôrhygiene (fôrhygieneforordningen). Vedlegg IV til fôrhygieneforordningen setter, sammen med artikkel 10, krav til hvilke virksomheter som skal godkjennes ut fra bruk av tilsetningsstoffer i fôr.

Etter endringen vil virksomheter som produserer koksidiostatika og histomonostatika, samt fôr og premikser som inneholder slike tilsetningsstoffer, være godkjenningspliktige.

I tillegg er systematikken i vedlegg IV endret for å få samsvar med systematikken for inndeling av tilsetningsstoffer i kategorier i forordning (EF) nr. 1831/2003 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Merknader
Forslaget medfører behov for endringer i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer (fôrvareforskriften). Det pågår nå arbeid med å oppdatere fôrvareregelverket som følge av fôrhygieneforordningen og utkast til endringsforordning er inkludert i dette arbeidet. Saken ble sendt på høring 14. juli 2005 med høringsfrist 13. oktober 2005.

Administrative konsekvenser
Virksomhetene som produserer tilsetningsstoffene som omhandlet i vedlegg IV, samt virksomheter som bruker disse tilsetningsstoffer i fôr må godkjennes. Det følger av artikkel 18 i fôrhygieneforordningen at det er en overgangsordning for godkjenning frem til 2008, noe som gir litt tid til å foreta nygodkjenninger.

Økonomiske konsekvenser
Da det i dag er godkjenningsplikt for virksomheter som tilvirker koksidiostatika antas det at forordningen ikke medfører økte økonomiske utgifter for virksomhetene ut over det som vil følge av fôrhygieneforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget er sendt t.o. til Spesialutvalget for landbruk, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

eVurdering
I arbeidsgruppen var det gjennomgående enighet om behov for å rydde opp i vedlegg IV.

Virksomheter som produserer og bruker koksidiostatika i fôrvarer er godkjenningspliktig etter norsk regelverk i dag, fôrvareforskriften § 4 jf. vedlegg 13. Mattilsynet støtter Kommisjonens oppfatning av at koksidiostatika skal være godkjenningspliktige. Mattilsynet støtter også at systematikken i vedlegg IV endres for å passe med systematikken i forordning (EF) nr. 1831/2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.

Forslaget antas å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget er ferdig behandlet i arbeidsgruppen for fôrvarer under Kommisjonen, og skal sendes til Den faste komitéen for næringsmiddelkjeden og dyrehelse for votering før vedtakelse av Kommisjonen, jf. prosedyren beskrevet i fôrhygieneforordningen art. 31 nr. 2.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet