Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om krav til nettilknytning av HVDC-systemer og produksjonsparker tilknyttet via likestrømsledninger

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om etablering av en nettkode om krav for nettilknytning av høyspent likestrømssystemer og produksjonsparker tilknyttet nettet via likestrømskabler

(In preparation) Commission Regulation establishing a network code on requirements for grid connections of high voltage direct current systems and DC-connected power park modules

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.05.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen om etablering av en nettkode om krav for nettilknytning av høyspent likestrømssystemer og produksjonsparker tilknyttet nettet via likestrømskabler (NC HVDC) er hjemlet i grensehandelsforordningen (Regulation (EC) 714/2009).

Grensehandelsforordningen introduserer et nytt system for å etablere bindende felleseuropeiske regler gjennom nettkoder og bindende retningslinjer. [1] Formålet er å skape et velfungerende indre energimarked gjennom bindende samarbeid og harmoniserte regler for alle som er involvert i planlegging, drift og utnyttelse av det europeiske energisystemet. Det skal blant annet lages harmonisert regelverk om marked, nettilknytning og drift av kraftsystemet. Forordningen om nettilknytning av HVDC-systemer og produksjonsparker tilknyttet via likestrømskabler (NC HVDC) er én av tre nettkoder om nettilknytning.

Hensikten med forordningen er å bidra til at nettet utvikles på en effektiv og sikker måte og kan møte fremtidige utfordringer i kraftsystemet, blant annet knyttet til økt integrasjon av variabel energiproduksjon. Forordningen fastsetter tekniske funksjonskrav for alle nye tilknytninger av HVDC-kabler og produsenter som skal tilknyttes nettet via DC-likestrømskabler. Forordningen definerer også oppgaver og ansvar for produsenter og nettselskaper når det gjelder selve tilknytningsprosessen.

[1] Se nærmere omtale i EØS-notat om det indre kraftmarkedet - utvikling av nettkoder og bindende retningslinjer

Merknader

Rettslige konsekvenser
Implementering av forordningen vil fordre endringer i systemansvarsforskriften, beredskapsforskriften og eventuelt også annet regelverk. Veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) vil også måtte endres.

Sakkyndige instansers merknader
Departementet vil komme tilbake med hovedpunkter fra høringsuttalelsene som er kommet inn i tidlighøringen av regelverket.

Vurdering
Utarbeidelsen av forordningen følger av tredje energimarkedspakke, som er vurdert EØS-relevant. Det må likevel vurderes særskilt om NC HVDC også oppfyller kravene for EØS-relevans. Det er forventet at forordningen på et tidspunkt vil bli innlemmet I EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
EØS-notatet kan bli oppdatert etter behandling i Spesialutvalget for energi 11. juni.

Status
I henhold til Kommisjonens tidsplan skal forordningen godkjennes i komitologi sommer/høst 2015, og deretter sendes til Parlamentet og Rådet for gjennomgang. Det er ventet at forordningen vil tre i kraft i EU i løpet av 2015.

Departementet har gjennomført en tidlighøring av forordningen. Alle norske aktører har også hatt mulighet til å delta i arbeidsmøter arrangert av ENTSO-E og offentlige høringer som gjennomføres av ENTSO-E og ACER.

OED deltar i komitologiprosessen som observatør med talerett, men uten stemmerett.

Statnett har jobbet med nettkodene om nettilknytning over en lengre periode, og har deltatt i arbeidet med å utvikle forslag gjennom ENTSO-E. NVE har bedt Statnett utarbeide et forslag til praktisk gjennomføring av forordningen i Norge. For å sikre bred bransjeinvolvering vil arbeidet Statnett skal gjøre diskuteres og utvikles i en referansegruppe bestående av deltakere fra bransjen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.04.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
14.04.2015
Høringsfrist
15.05.2015