Grenseverdier for erukasyre i oljer og fettstoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 696/2014 av 24. juni 2014 som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for erukasyre i vegetabilske oljer og fettstoffer og næringsmidler som inneholder vegetabilske oljer og fettstoffer

Commission Regulation (EU) No 696/2014 of 24 June 2014 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of erucic acid in vegetable oils and fats and foods containing vegetable oils and fats

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EC) nr.696/2014 er en endringsforordning til kommisjonsforordning (EC) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. Forordning (EC) nr. 1881/2006 er inntatt i EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzz

Endringene gjelder erukasyre, en naturlig plantegift, som kan knyttes til hjerte-, kar- og leverskader. Innholdet av erukasyre i næringsmidler er relatert til primærproduksjonen og da særlig valg av plantesort. Tidligere inneholdt rapsolje mye erukasyre, og på 80-tallet var det i Europa tilfeller med skader knyttet til bruk av rapsolje i matlaging. Det viste seg imidlertid at dette antagelig skyldtes annen forurensing av denne oljen enn erukasyre. I ettertid har det foregått en stadig foredling av raps, slik at rapsolje inneholder langt mindre erukasyre enn tidligere.

Kommisjonsforordning (EC) nr. 1881/2006 endres ved at grenseverdiene for erukasyre tas inn i et nytt avsnitt 8 "naturlige plantegifter" i vedlegget til forordningen slik;

Del 8: plantegifter [tabell]

[Red. anm.: for å se tabellen, bruk lenken over til EØS-notatet]

Selve nivået på grenseverdiene har sitt grunnlag i eldre risikovurderinger og disse er ikke endret. Grenseverdiene inntatt i (EC) nr. 1881/2006 uttrykkes i g/kg, og gjelder for all omsetning av de aktuelle næringsmidlene, dvs at både produsent, grossist og detaljist har ansvar for at de aktuelle produktene ikke inneholder erukasyre i mengder over gjeldende grenseverdi. I EU anvendes de nye bestemmelsene fra 1. juli 2014.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Denne regelendringen er ikke ment å skulle innebære materielle endringer, kun en strukturell opprydding. Endringen antas derfor ikke å innebære økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Endringene innebærer at grenseverdiene for erukasyre, som i dag følger av forskrift 21. desember 1993 nr. 1383 om øvre grense for innhold av erukasyre i olje og fett m.v. og forskrift 13. august 2008 nr. 936 om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger, heretter vil følge av forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler som gjennomfører forordning (EC) nr. 1881/2006 i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet støtter de endringene i regelverksstruktur som er gjennomført i EU. Endringene vil innebærer at den gamle norske særforskriften for erukasyre kan oppheves, og regelversstrukturen og vedlikeholdet av regelverket forenkles.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
I forbindelse med arbeidet med grenseverdiene for erukasyre har EU-kommisjonen også sett at analysemetodikken for erukasyre i vegetabilske oljer og fett, som er regulert i et eldre direktiv (80/891/EØF), gir anvisning på en metode som ikke lenger er i bruk og som gir feil resultater. Kommisjonen arbeider derfor med en egen forordning der bl.a. ytelseskriterier ved analyse for erukasyre tas inn. Denne forordningen er ennå ikke vedtatt i EU.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.06.2014
Anvendelsesdato i EU
01.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2015
Anvendes fra i Norge
23.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0696
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro