Grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring og retting av forordning (EF) 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler

(Draft) Commission Regulation amending and correcting Regulation (EC) 1881/2006 as regards maximum levels of erucic acid and hydrocyanic acid in certain foodstuffs

Siste nytt

Utast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 er der fastsat grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer, herunder for erucasyre i visse fødevarer.

(2) Den 21. september 2016 vedtog Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en videnskabelige udtalelse om erucasyre i foderstoffer og fødevarer . EFSA fastsatte et tolerabelt dagligt indtag (TDI) på 7 mg/kg kropsvægt pr. dag for erucasyre. De højeste niveauer af eksponering via fødevarer blev observeret hos spædbørn og andre børn, som havde eksponeringsniveauer, der lå over TDI. Dette kan indikere, at der er en risiko for yngre personer, som eksponeres for erucasyre.

(3) Data om forekomsten af erucasyre i vegetabilske olier og fedtstoffer antyder, at lavere niveauer kan opnås for de fleste vegetabilske olier og fedtstoffer ved at anvende god praksis, f.eks. ved at bruge sorter med et lavt indhold af erucasyre. Grænseværdien for vegetabilske olier bør derfor sænkes, med undtagelse af hørfrøolie, sennepsolie og hjulkroneolie, til den værdi, som er fastsat af Codex Alimentarius for rapsolie med et lavt indhold af erucasyre .

(4) For hørfrøolie, sennepsolie og hjulkroneolie er der forelagt dokumentation, der viser, at det ikke er muligt at opnå lavere niveauer ved at anvende god praksis, da der for disse arter ikke findes nogen sorter, hvor vegetabilske olier udvundet af disse planter indeholder niveauer af erucasyre, der er lavere end den grænseværdi, der er foreslået for de andre vegetabilske olier. Derfor, og i betragtning af at disse olier er af mindre betydning for menneskers eksponering end andre vegetabilske olier, bør grænseværdien for erucasyre i hørfrøolie, sennepsolie og hjulkroneolie forblive uændret. For at undgå lukning af små virksomheder og mikrovirksomheder i visse medlemsstater bør sennepsolie, der fremstilles og forbruges lokalt i små mængder, desuden undtages fra anvendelsen af grænseværdien med godkendelse fra den kompetente myndighed.

(5) I betragtning af at grænseværdien for vegetabilske olier og fedtstoffer også finder anvendelse for vegetabilske olier, der anvendes som fødevareingrediens, er det ikke nødvendigt at fastsætte en grænseværdi for erucasyre i fødevarer, der indeholder tilsatte vegetabilske olier og fedtstoffer.

(6) I betragtning af den høje koncentration af erucasyre i sennep, er der en risiko for betydelig eksponering for erucasyre ved indtag af sennep. Der bør derfor fastsættes en grænseværdi for erucasyre i sennep.

(7) Der er allerede fastsat en maksimalgrænseværdi for erucasyre i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/127 . Af hensyn til klarheden bør den maksimalgrænseværdi for erucasyre i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006, udgå.

(8) I Kommissionens forordning (EU) 2017/1237 er der ikke fastsat nogen måleenhed for grænseværdien for hydrogencyanid. Denne fejl bør derfor berigtiges af hensyn til retssikkerheden.

(9) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet