Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1015 av 20. juni 2019 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av aminopyralid, kaptan, cyazofamid, flutianil, kresoksim-metyl, lambda-cyhalotrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron og tetrakonazol i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2019/1015 of 20 June 2019 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron and tetraconazole in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt "MRL'er") af captan, cyazofamid, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, pyraclostrobin og teflubenzuron. I bilag III, del A, til nævnte forordning er der fastsat MRL'er for aminopyralid, mandipropamid, spiromesifen, spirotetramat og tetraconazol. Der er ikke fastsat nogen specifikke MRL'er for flutianil, og stoffet er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg fastlagt i artikel 18, stk. 1, litra b), har fundet anvendelse.

(2) I forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse på byg, havre, rug og durra/sorghum af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet aminopyralid, er der indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3) For så vidt angår captan, er der indgivet en sådan ansøgning for tranebær og humle. For så vidt angår cyazofamid, er der indgivet en sådan ansøgning for kartofler, tomater og cucurbitae. For så vidt angår kresoxim-methyl, er der indgivet en sådan ansøgning for animalske produkter efter anvendelse af aktivstoffet på foder. For så vidt angår lambda-cyhalothrin, er der indgivet en sådan ansøgning for selleri, knoldfennikel, sojabønner, solsikkefrø og ris. For så vidt angår mandipropamid, er der indgivet en sådan ansøgning for rødbeder, radiser, blomkål, rosenkål, julesalat, ærter (uden bælg) og artiskokker. For så vidt angår pyraclostrobin, er der indgivet en sådan ansøgning for citrusfrugter, spisedruer, blomsterkål, hovedkål, "hoved- og pluksalat og salatplanter", "spinat og lignende blade", artiskokker, porrer og sojabønner. For så vidt angår spirotetramat, er der indgivet en sådan ansøgning for "andre små frugter og bær", kiwifrugter, hvidløg, knoldfennikel og rabarber. For så vidt angår tetraconazol, er der indgivet en sådan ansøgning for kaki, hørfrø og valmuefrø.

(4) I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 er der indgivet ansøgninger om importtolerancer for mandipropamid anvendt i Nigeria og Cameroun på kakaobønner, for pyraclostrobin anvendt i Indonesien på ris, i Brasilien på kaffebønner, passionsfrugter og ananas og i USA på amerikansk kaki og sukkerrør, for spiromesifen anvendt i Brasilien på kaffebønner og for teflubenzuron anvendt i Brasilien på grapefrugter og mandariner. Ansøgerne hævder, at de godkendte anvendelser af disse stoffer på sådanne afgrøder i de pågældende lande fører til restkoncentrationer, der overstiger MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at højere MRL'er er nødvendige for at undgå handelshindringer for importen af disse afgrøder.

(5) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 blev ansøgningerne vurderet af de berørte medlemsstater, og vurderingsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(6) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") vurderede ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er . Autoriteten har fremsendt udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort dem.

(7) For så vidt angår captan, har ansøgeren fremlagt oplysninger, som ikke tidligere var til rådighed under den undersøgelse, der blev gennemført i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, nemlig en valideret analysemetode til matricer med højt vand- og syreindhold, og gjort referencestandarderne for 3 OH THPI og 5 OH THPI kommercielt tilgængelige.

(8) For så vidt angår cyazofamid, har ansøgeren fremlagt oplysninger om forhold vedrørende opbevaring på frost, som ikke tidligere forelå.

(9) For så vidt angår kresoxim-methyl, har ansøgeren fremlagt en ny undersøgelse animalske produkters lagerstabilitet for at påvise gyldigheden af fodringsundersøgelsen af drøvtyggere.

(10) For så vidt angår pyraclostrobin, har ansøgeren fremlagt de manglende restkoncentrationstest med spisedruer og den validerede analysemetode for kaffebønner. For så vidt angår de nævnte anvendelser af pyraclostrobin på amerikansk kaki, "spinat og lignende blade" og sukkerrør, er de forelagte data ikke tilstrækkelige til, at der kan fastsættes nye MRL'er. For så vidt angår anvendelsen af dette aktivstof på endivie, anbefalede autoriteten ikke at forhøje den gældende MRL, da der ikke kunne udelukkes en risiko for forbrugerne.

(11) For så vidt angår lambda-cyhalothrin, konkluderede autoriteten, at de forelagte oplysninger ikke var tilstrækkelige til at støtte EU's anvendelser på sojabønner og solsikkefrø. Autoriteten anbefalede at fastsætte MRL'erne for sojabønner og solsikkefrø til henholdsvis 0,05 mg/kg og 0,2 mg/kg, hvilket svarer til de nuværende Codex-maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "CXL'er"). Disse CXL'er er sikre for forbrugerne i Unionen .

(12) For så vidt angår tetraconazol, anbefalede autoriteten at hæve MRL'erne for fjerkræfedt og fugleæg efter anvendelse af det pågældende aktivstof på foder.

(13) For så vidt angår alle andre ansøgninger, konkluderede autoriteten, at samtlige datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de seneste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(14) I forbindelse med godkendelse af aktivstoffet flutianil indeholdt resuméet af dossieret en ansøgning om MRL'er, jf. artikel 8, stk. 1, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 . Ansøgningen blev evalueret af den berørte medlemsstat, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 2. Autoriteten vurderede ansøgningen og afgav en konklusion vedrørende peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet, hvori den anbefalede, at der blev fastsat MRL'er, der omfattede de repræsentative anvendelser på druer i overensstemmelse med god landbrugspraksis i Unionen .

(15) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusion og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(16) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(17) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.06.2019
Anvendelsesdato i EU
11.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet