Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1085 av 23. juli 2020 om endring av vedlegg II og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til maksimale restnivåer for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2020/1085 of 23 July 2020 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorpyrifos and chlorpyrifos-methyl in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten senker det maksimale restnivåer (MRL) for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl i mat og fôr til det laveste analytiske nivået som kan måles av laboratorier. Grenseverdiene for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl i eller på visse produkter endres derfor i vedlegg II og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet.

Klorpyrifos og klorpyrifos-metyl har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen gikk ut 31. januar 2020, og tilvirker søkte derfor om fornyet godkjenning av stoffet.

Revurderingen av klorpyrifos og klorpyrifos-metyl har foregått parallelt. Disse to stoffene har i meget stor grad de samme kjemiske strukturene. Konklusjonen på revurderingen av klorpyrifos-metyl har vært basert mye på resultater for klorpyrifos. Konklusjonen innebærer at det ikke har vært mulig å fastsette toksikologiske grenseverdier for klorpyrifos og klorpyrifos-metyl, og gentoksisk potensiale ved stoffene kan ikke utelukkes. Videre er det vurdert at stoffene bør klassifiseres som reprotoksisk, basert på mulige effekter på utvikling av nervesystemet hos foster/barn.

Verken klorpyrifos eller klorpyrifos-metyl ble med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler, og ble dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder klorpyrifos og klorpyrifos-metyl var avsluttet 16. april 2020.

Med tanke på det mulige gentoksisk potensialet og mulig negative effekter på utvikling av nervesystemet hos foster/barn, fastsatte EU den 23. juli 2020 forordning (EU) 2020/1085. Denne senker maksimale restnivåer for både klorpyrifos og klorpyrifosmetyl i mat og fôr til det laveste analytiske nivået (LOQ) som kan måles av laboratorier (0,01 mg/kg).

Videre gir forordningen en kortere utfasingsperiode enn vanlig for klorpyrifos og klorpyrifos-metyl. Utfasingsperioden vil være på 3 måneder, mot vanlig 6 måneder fra datoen for forordningen trådte i kraft.

Endringene i grenseverdier (MRL) gjelder i EU fra 13. november 2020. I første utgave av rettsakten, står det at grenseverdiene er gjeldene fra 6. august 2020. Dette er feil. EU Kommisjonen arbeider med å endre forordningen. Videre er det i publisert forordning også feil i MRLer for vedlegg V. Denne vil også bli endret i følge EU Kommisjonen.

Hvis rettsakten blir tatt inn i norsk forskrift før 13. november 2020, blir grenseverdiene gjelde denne datoen også i Norge. Hvis rettsakten tas inn i norsk forskrift senere enn 13. november 2020, vil rettsakten gjelde umiddelbart i Norge.

De nye grenseverdiene er i overenstemmelse med uttalelser fra "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR). Forslaget har også vært hørt gjennom WTO (verdens handelsorganisasjon).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen i Norge eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet.

I dette tilfellet er det knyttet bekymring til menneskers helse, særlig i forhold til mulig genotoksisitet og nevrotoksisitet i utviklingen. EFSA sier også at sikre eksponeringsnivåer ikke kan bestemmes basert på tilgjengelige data.

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene og endringene i restdefinisjonene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse blir ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.07.2020
Anvendelsesdato i EU
06.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2021
Anvendes fra i Norge
08.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1085
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro