Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) (EU) 2022/1290 av 22. juli 2022 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av ametoktradin, klormekvat, dodin, nikotin, profenofos, og Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolat BV-0004 i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2022/1290 of 22 July 2022 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin, chlormequat, dodine, nicotine, profenofos and Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolate BV-0004 in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk versjon)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (»MRL'er«) af ametoctradin og dodin. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for chlormequat og nikotin. Der er i bilag II og del B i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for profenofos. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004, og stoffet er heller ikke omfattet af bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(2) I forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet ametoctradin på afgrøder, som kan tiltrække bier, og som kan medføre restkoncentrationer i honning, er der indgivet en ansøgning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er for honning.

(3) For så vidt angår dodin, er der indgivet en ansøgning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er for citrusfrugter.

(4) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 blev begge ansøgninger vurderet af de berørte medlemsstater, og vurderingsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(5) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) har vurderet ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og har afgivet begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er. Autoriteten sendte udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde dem.

(6) Autoriteten konkluderede, at samtlige krav vedrørende dataindberetningens fuldkommenhed var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. I forbindelse med konklusionen tog autoriteten hensyn til de seneste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(7) For chlormequat blev der ved Kommissionens forordning (EU) 2019/1561 fastsat en midlertidig MRL på 6 mg/kg for østershatte og ved Kommissionens forordning (EU) 2017/693 fastsat en midlertidig MRL på 0,9 mg/kg for dyrkede svampe. Disse midlertidige MRL'er blev fastsat på grundlag af overvågningsdata, der viste forekomster af restkoncentrationer i ubehandlede dyrkede svampe, som oversteg bestemmelsesgrænseværdien som følge af krydskontaminering af dyrkede svampe med halm, der lovligt var behandlet med chlormequat. Disse midlertidige MRL'er blev fastsat frem til den 13. april 2021, indtil der foreligger overvågningsdata om forekomsten af dette stof i de pågældende produkter.

(8) Autoriteten og en række fødevarevirksomhedsledere har fremlagt nylige overvågningsdata, som viser, at der fortsat forekommer restkoncentrationer af chlormequat i østershatte og dyrkede svampe, som overstiger bestemmelsesgrænseværdien. Svampeproducenterne underrettede Kommissionen om en igangværende undersøgelse med henblik på at vurdere kontamineringsniveauerne i østershatte og andre dyrkede svampe. Eftersom undersøgelsen først afsluttes i 2022, og de indsamlede data derefter vil blive fremlagt Kommissionen, bør gyldigheden af de midlertidige MRL'er forlænges til et år fra offentliggørelsen af denne forordning.

(9) For chlormequat blev der ved forordning (EU) 2017/693 ligeledes fastsat en midlertidig MRL for pærer til 0,07 mg/kg på baggrund af overvågningsdata, som viste persistens i træerne som følge af tidligere anvendelse. Denne midlertidige MRL blev fastsat frem til den 13. april 2021, indtil der foreligger overvågningsdata om forekomsten af dette stof i det pågældende produkt. Autoriteten, medlemsstaterne og fødevarevirksomhedslederne har fremlagt nylige overvågningsdata, som viser, at der fortsat forekommer restkoncentrationer af dette stof i pærer, som overstiger bestemmelsesgrænseværdien. Værdierne for chlormequat i pærer bør derfor fortsat overvåges, og gyldigheden af den midlertidige MRL bør forlænges til syv år efter offentliggørelsen af denne forordning.

(10) For nikotin blev der ved Kommissionens forordning (EU) 2017/978 fastsat midlertidige MRL'er for vilde svampe (tørrede rørhatte og andre tørrede vilde svampe end rørhatte) frem til den 19. oktober 2021, indtil der er fremlagt og evalueret nye data og oplysninger om den naturlige forekomst eller dannelse af nikotin i de pågældende produkter. Den videnskabelige dokumentation på området viser ikke entydigt, at nikotin forekommer naturligt i de pågældende produkter, og belyser ikke tilstrækkeligt mekanismen bag dannelsen heraf. Autoriteten og en række fødevarevirksomhedsledere har fremlagt nylige overvågningsdata, som viser, at der fortsat forekommer restkoncentrationer af dette stof i de pågældende produkter, som overstiger bestemmelsesgrænseværdien. Værdierne for nikotin i de pågældende produkter bør derfor fortsat overvåges, og gyldigheden af de midlertidige MRL'er bør forlænges til syv år efter offentliggørelsen af denne forordning.

(11) For profenofos blev der ved forordning (EU) 2017/978 fastsat en midlertidig MRL for kronblade af roser frem til den 18. oktober 2021, indtil der foreligger overvågningsdata om forekomsten af dette stof i det pågældende produkt. Autoriteten og fødevarevirksomhedslederne har fremlagt nylige overvågningsdata, som viser, at der fortsat forekommer restkoncentrationer af dette stof i kronblade af roser, som overstiger bestemmelsesgrænseværdien. Værdierne for profenofos i kronblade af roser bør derfor fortsat overvåges, og gyldigheden af den midlertidige MRL bør forlænges til syv år efter offentliggørelsen af denne forordning.

(12) Der er i overensstemmelse med artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 indgivet en ansøgning til en medlemsstat om godkendelse af aktivstoffet Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004. Ansøgningen blev vurderet af den berørte medlemsstat, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 2. Autoriteten vurderede ansøgningen og afgav en konklusion om peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet, hvori den anførte, at Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004, er egnet til optagelse i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005. Stoffet bør derfor optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(13) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusion og under hensyntagen til alle relevante faktorer, jf. artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, opfylder de foreslåede ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(14) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
22.07.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.07.2022
Anvendelsesdato i EU
14.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet