Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1792 av 17. oktober 2019 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av amitrol, fipronil, flupyrsulfuronmetyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron og triasulfuron i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2019/1792 of 17 October 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amitrole, fipronil, flufenoxuron, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron and triasulfuron in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt "MRL'er") af amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon og triasulfuron. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for orthosulfamuron.

(2) Godkendelsen af aktivstoffet amitrol er ikke blevet fornyet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/871 . Godkendelsen af aktivstoffet fipronil udløb den 30. september 2017 .Godkendelsen af aktivstoffet flupyrsulfuron-methyl er ikke blevet fornyet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1496 . Godkendelsen af aktivstoffet imazosulfuron udløb den 31. juli 2017 . Godkendelsen af aktivstoffet isoproturon er ikke blevet fornyet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/872 . Aktivstoffet orthosulfamuron er ikke godkendt, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/840 . Godkendelsen af aktivstoffet triasulfuron er ikke blevet fornyet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/864 .

(3) Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer, er blevet kaldt tilbage. De MRL'er, der er fastsat for disse stoffer i bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005, jf. artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 14, stk. 1, litra a), bør derfor udgå.

(4) I betragtning af beslutningen om ikke at forny godkendelsen af aktivstofferne amitrol, flupyrsulfuron-methyl, isoproturon og triasulfuron, udløbet af godkendelsen af aktivstofferne fipronil og imazosulfuron og beslutningen om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet orthosulfamuron bør MRL'erne for disse stoffer fastsættes til den relevante bestemmelsesgrænse (i det følgende benævnt "LOD"), jf. artikel 18 i forordning (EF) nr. 396/2005.

(5) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne om behovet for at ændre visse LOD'er. Laboratorierne konkluderede, at den tekniske udvikling gør det muligt at fastsætte lavere LOD'er for visse varer. Der bør for de aktivstoffer, for hvilke samtlige MRL'er bør sænkes til den relevante LOD, fastsættes standardværdier, som bør opføres i bilag V i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(8) For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsforanstaltning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(9) Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.10.2019
Anvendelsesdato i EU
18.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet