Grenseverdier for rester av plantevernmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 149/2008 av 29. januar 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 ved å etablere vedleggene II, III og IV som setter maksimalgrenseverdier for produktene som er dekket av vedlegg I

Commission Regulation (EC) No 149/2008 of 29 January 2008 amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council by establishing Annexes II, III and IV setting maximum residue levels for products covered by Annex I thereto

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten etablerer vedlegg II, III og IV til forordning 396/2005 som er EU's nye regelverk når det gjelder maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler. Vedleggene inneholder disse verdiene og etableringen av dem er en forutsetning for at hele forordning 396/2005 skal tre i kraft.

Vedlegg II inneholder grenseverdiene som er fastsatt under direktivene 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF. Disse er allerede harmonisert på fellesskapsnivå.

Vedlegg III A etablerer midlertidige grenseverdier for stoffer som enda ikke er inkludert i vedlegg I til direktiv 91/414 (godkjent til bruk på fellesskapsnivå). Ved etableringen av disse er det tatt hensyn til de resterende grenseverdiene i vedlegg II til direktiv 76/895/EØF og hittil uharmoniserte nasjonale grenseverdier.

Vedlegg III B inneholder midlertidige grenseverdier for nye vegetabilske og animalske produkter som det ikke har vært satt grenseverdier for i tidligere direktiver men som er inkludert i vedlegg I til forordning 396/2005 (listen over produkter det skal settes grenseverdier for).

Når det gjelder grenseverdiene i vedlegg III har medlemsstatene bidratt med nødvendig informasjon om de enkelte kultur/stoffkombinasjonene. Denne har blitt forelagt EFSA (European Food Safety Authority). EFSA's vurderinger er lagt til grunn for å sette midlertidige maksimalgrenseverdier som ikke representerer uakseptabel risiko for forbrukerne.

Vedlegg IV innholder stoffer som det i henhold til 396/2005 ikke er nødvendig å sette grenseverdier for. Disse er også forelagt EFSA til vurdering og vurderingen er lagt til grunn for hvilke stoffer som er inkludert i vedlegg IV.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handlesdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Maksimalgrenseverdiene i vedlegg II er de samme som gjelder i Norge idag. De midlertidige maksimalgrenseverdiene i vedlegg III vil med dette også bli gjort gjeldende i Norge. For de fleste stoffene i vedlegg III som er tillatt brukt i Norge vil ikke de nye grenseverdiene få noen konsekvenser for bruken av disse. Men for 2 stoff vil det kunne føre til at godkjenningen i enkelte kulturer må trekkes tilbake. Det ene er imidakloporid som er aktivt stoff i preparatet Confidor. Her er det sannsynlig at veksthusjordbær og krydderurter må tas ut av bruksområdet. For veksthusjordbær finnes det antakelig andre midler som kan brukes på dispensajon. Det andre er propakvizafop som er aktivt stoff i preparatet Agil 100 EC. Her er grenseverdiene for en rekke kulturer satt lavere enn de som var lagt til grunn ved norsk vurdering i 2007. Her er det er mulig blomkål og jordbær må trekkes fra bruksområdet. Her finnes det imidlertid alternative midler.

Selv om 2 - 3 små kulturer må trekkes fra bruksområdet til to av stoffene, vil ikke dette føre til økonomiske eller administrative kostnader av særlig betydning.

Norge har implementert 396/2005 og vedlegg I til denne (178/2006) og de delene av 396/2005 som allerede har trådt i kraft i EU er også gjeldende i Norge. Når hele forordningen trer i kraft i EU 01.09 må den gjøres gjeldende også i Norge. Dette betyr at forskrift om rester av plantevermidler også må endres i forhold til dette og ikke bare i forhold til gjeldende grenseverdier.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Da hele forordning 396/2005/EØF skal tre i kraft 6 mnd. etter dette, vil det skje 01.09.08. Inntil da vil det være en overgangsperiode hvor både gammelt og nytt regelverk er gjeldende, men det kan ikke fastsettes nye maksimalgrenseverdier i denne perioden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.01.2008
Anvendelsesdato i EU
01.09.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 61-458
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.08.2009
Anvendes fra i Norge
18.08.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0149
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro