Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ERG)

Tittel

Kommisjonsvedtak 2002/627/EF av 29. juli 2002 om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester

Commission Decision 2002/627/EC of 29 July 2002 establishing the European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Der er blevet etableret et nyt regelsæt for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelse til at udbyde elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet).

(2) I alle medlemsstater er der blevet oprettet nationale tilsynsmyndigheder, der forestår de tilsynsopgaver, der er fastsat i de pågældende direktiver, og som Kommissionen skal have meddelelse om i overensstemmelse med artikel 3, stk. 6 i rammedirektivet. I overensstemmelse med rammedirektivet garanterer medlemsstaterne de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed ved at sikre, at de er juridisk adskilt fra og funktionelt uafhængige af alle organisationer, der udbyder elektroniske kommunikationsnet, udstyr eller tjenester. Medlemsstater, som bevarer ejerskab til eller kontrol over organisationer, der stiller elektroniske kommunikationsnet og/eller -tjenester til rådighed, sikrer også, at der er en fuldstændig og effektiv strukturel adskillelse mellem myndighedsopgaverne og de aktiviteter, der er knyttet til ejerskabet eller kontrollen.

(3) Der er forskelle mellem de forskellige medlemsstater med hensyn til, hvilke ansvar og opgaver der er tillagt tilsynsmyndighederne, men de har alle mindst en tilsynsmyndighed, der har til opgave at føre tilsyn med anvendelsen af bestemmelserne, når de er blevet gennemført i den nationale lovgivning, især bestemmelserne vedrørende det løbende tilsyn med markedet.

(4) Det er en væsentlig forudsætning, for at det kan lykkes at udvikle et indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, at de relevante bestemmelser i alle medlemsstater anvendes ensartet. Det nye regelsæt fastlægger de målsætninger, der skal nås, og indeholder en ramme for de nationale tilsynsmyndigheders arbejde, men giver dem samtidig fleksibilitet på visse områder til at anvende bestemmelserne på baggrund af de nationale forhold.

(5) Der bør nedsættes en "de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester" (i det følgende benævnt "gruppen"), som kan rådgive og bistå Kommissionen vedrørende elektronisk kommmunikation.

(6) Gruppen bør tjene som mellemled mellem nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen på en sådan måde, at den bidrager mest muligt til udviklingen af det indre marked. Den bør også muliggøre et samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen på en gennemsigtig måde med henblik på at sikre en sammenhængende anvendelse i alle medlemsstater af regelsættet vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

(7) Gruppen bør tjene som et forum for refleksion, debat og rådgivning for Kommissionen på det elektroniske kommunikationsområde, herunder spørgsmål i forbindelse med gennemførelse og revision af henstillingen om relevante produkt- og tjenestemarkeder og udarbejdelse af afgørelsen om transnationale markeder.

(8) Der bør opretholdes et nært samarbejde mellem gruppen og det kommunikationspolitiske udvalg, der er nedsat i henhold til rammedirektivet. Gruppens arbejde bør ikke overlappe udvalgets arbejde.

(9) Der bør sikres koordinering med det frekvensudvalg, der er nedsat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvensbeslutningen) og den frekvenspolitikgruppe, der er nedsat i henhold til Kommissionens afgørelse 2002/622/EF af 26. juli 2002 om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe, og det kontaktudvalg vedrørende fjernsyn uden grænser, der er nedsat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.07.2002
Anvendelsesdato i EU
30.07.2002

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 30, 8.6.2006, p. 227-229
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.02.2004
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.02.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.02.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002D0627
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro