Harmonisering av frekvensbånd for mobilkommunikasjon for jernbane

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1730 av 28. september 2021 om harmonisert bruk av frekvensbåndparret 874.4-880.0 MHz og 919.4-925.0 MHz og frekvensbåndet 1 900-1 910 MHz til mobilkommunikasjon for jernbane

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1730 of 28 September 2021 on the harmonised use of the paired frequency bands 874,4-880,0 MHz and 919,4-925,0 MHz and of the unpaired frequency band 1900-1910 MHz for Railway Mobile Radio

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Det radiokommunikationssystem, der på nuværende tidspunkt anvendes til jernbanedrift, nærmere betegnet det globale system for mobilkommunikation — jernbane (GSM-R), er baseret på specifikationer, der blev udarbejdet for 20 år siden, og som følge af forældet teknologi er det usandsynligt, at der kan sikres industriel support til GSM-R efter 2030. Det fremtidige mobilkommunikationssystem til jernbaner (FRMCS) vil efterfølge GSM-R som et af de vigtigste elementer i ERTMS (European Railway Traffic Management System). Det vil understøtte digitaliseringen af jernbanerne og serviceinnovation. GSM-R og dets efterfølger(e), heriblandt FRMCS, er udpeget som RMR (Railway Mobile Radio).

(2) Sammenlignet med GSM-R tilbyder FRMCS en højere tjenestekvalitet, anvender frekvenser mere effektivt og er mere omkostningseffektivt. Det forventes også, at systemet kan levere mere for så vidt angår applikationer såsom ATO (Automatic Train Operation) og C-DAS (Connected Driver Advisory System). Flere applikationer forventes indført gradvist. Kritiske FRMCS-jernbaneapplikationer såsom overvågning og kontrol af kritisk infrastruktur kan anvendes mere effektivt ved brug af Narrowband IoT. FRMCS skal kunne integrere nye applikationer og teknologisk udvikling over en længere periode, eftersom jernbanekommunikationssystemer har en meget længere livscyklus end f.eks. offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

(3) Derfor bør der aftales en samordnet anvendelse af frekvensbånd med henblik på at muliggøre indførelsen af FRMCS.

(4) Med henblik på at muliggøre samtidig anvendelse af GSM-R og dets efterfølger(e) i den periode på ca. 10 år, der ventes nødvendig til migrering fra GSM-R til FRMCS, og for at kunne drage nytte af nye kritiske jernbaneapplikationer under og efter migreringen, er det afgørende, at der er adgang til tilstrækkelige harmoniserede frekvenser for RMR.

(5) Med henblik på at støtte en fælles tilgang til RMR-frekvenser i hele Unionen udstedte Kommissionen den 12. juli 2018 i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning nr. 676/2002/EF (frekvenspolitikbeslutningen) et mandat til Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT).

(6) Som svar på dette mandat fremlagde CEPT sin rapport nr. 74 og nr. 76 henholdsvis den 3. juli 2020 og den 20. november 2020. Disse rapporter bygger på gennemførlighedsundersøgelser og vurderer, hvilken mængde frekvenser der er brug for, udpeger de mest passende frekvensbånd og foreslår harmoniserede tekniske vilkår.

(7) CEPT-rapport nr. 74 vurderer navnlig sameksistensen med alle anvendelserne i de tilstødende frekvensbånd, herunder elektroniske kommunikationstjenester i frekvensbåndene 900 MHz og 2 GHz, kortdistanceudstyr omfattet af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538 og digital europæisk trådløs telekommunikation (DECT) omfattet af Rådets direktiv 91/287/EØF. Den tager også højde for den mulige indførelse af ubemandede luftfartøjssystemer i frekvensbåndet 1 880-1 920 MHz.

(8) De harmoniserede tekniske vilkår for RMR-basisstationer (FRMCS), der opererer i frekvensbåndet 1 900-1 910 MHz, som defineret i CEPT-rapport nr. 76 forudsætter, at basisstationer, der yder elektroniske kommunikationstjenester, og som anvender frekvenser over 1 920 MHz til modtagelse i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/667, har øget selektivitet sammenlignet med de gældende harmoniserede europæiske standarder. Basisstationer, der yder elektroniske kommunikationstjenester og er placeret i nærheden af en RMR-basisstation, og som ikke opfylder det strengere selektivitetskriterium, bør om nødvendigt tilpasses med henblik på at afhjælpe skadelig interferens.

(9) CEPT-rapport nr. 74 vurderede, om det ville være teknisk gennemførligt at anvende kommercielle mobilnet, under hensyntagen til trådløs dækning og jernbanesystemets behov for pålidelighed. Den bekræftede muligheden for at anvende kommercielle mobilnet til alle relevante jernbaneapplikationer, herunder kritiske jernbaneapplikationer på betingelse af, at de relevante dele af det kommercielle mobilnet opfylder jernbanesystemernes krav til tjenester.

(10) RMR-modtagere (basisstationer og førerrumsradioer) bør kunne modstå transmissioner på tilstødende frekvenser. Medlemsstaterne kan gennemføre yderligere foranstaltninger på nationalt plan med henblik på at sikre sameksistensen med relevans for digital europæisk trådløs telekommunikation inden for frekvensbåndet 1 880-1 900 MHz og RMR i frekvensbåndet 1 900-1 910 MHz eller en 200 kHz frekvensseparation mellem RMR og elektroniske kommunikationsnet ved 925 MHz-frekvensgrænsen.

(11) CEPT-rapport nr. 76 har ikke vurderet FRMCS-systemer, der anvender aktive antennesystemer. Der bør gennemføres yderligere undersøgelser, hvis det overvejes at bruge aktive antennesystemer til udrulningen af FRMCS.

(12) Så længe en medlemsstat ikke har jernbanelinjer i drift, bør den have mulighed for at udskyde gennemførelsen af harmoniseringsforanstaltninger vedrørende RMR-frekvenser, indtil en sådan drift forventes.

(13) På grundlag den nationale efterspørgsel bør medlemsstaterne under overholdelse af EU's lovgivning have mulighed for at vælge en gennemførelsesdato for harmoniseringsforanstaltninger vedrørende RMR-frekvenser i frekvensbåndet 1 900-1 910 MHz senest den 1. januar 2025.

(14) Gennemførelsen af denne afgørelse berører ikke medlemsstaternes ret til at tilrettelægge og anvende deres radiofrekvenser af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed og forsvar, jf. frekvenspolitikbeslutningens artikel 1, stk. 4, under overholdelse af EU's lovgivning.

(15) Det vil være nyttigt for vurderingen af virkningen på EU-plan og for en rettidig nyvurdering, at alle medlemsstaterne rapporterer til Kommissionen om gennemførelsen af denne afgørelse, herunder om eventuelle udviklinger på området for frekvensforvaltning, der har negative følger for interoperabiliteten, og umiddelbart rapporterer om eventuel anvendelse af frekvenspolitikbeslutningens artikel 1, stk. 4, og begrundelsen herfor.

(16) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.09.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet