Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av vedtak 2007/131/EF om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi

(In preparation) Commission Implementing Decision amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonized manner in the Community

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.1.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2019)

Sammendrag av innhold
UWB-beslutningen 2007/131/EC, endret ved 2009/343/EC, 2014/702/EU og 2017/1438/EU, harmoniserer tekniske vilkår for radioutstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (UWB) innen EU-området. UWB-beslutningen sikrer således et helhetlig marked for ultrabredbåndssystemer med betydelige stordriftsfordeler og fordeler for forbrukerne.

Den fjerde endringen av UWB-beslutningen er et resultat av CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) sitt stående mandat fra Kommisjonen om å foreslå jevnlige oppdateringer av UWB-beslutningen.

CEPT Report 69, vedtatt 26. oktober 2018, foreslår fire tiltak:

For det første bør 2007/131/EF beskrive utstyr for materialanalyse på en mer nøytral måte for å muliggjøre innovative løsninger.

For det andre bør det være mulig å benytte vilkårene for generisk UWB-bruk også for utstyr for materialanalyse.

For det tredje foreslås det å bruke grensen på -65 dBm/MHz for alle typer av utstyr for materialanalyse, inkludert utstyr for bygningsmaterialanalyse (BMA) i 8,5-10,6 GHz. Kategorien BMA foreslåes med dette slettet fra beslutningen.

For det fjerde foreslår CEPT å introdusere muligheten for trigger-før-sending i kombinasjon med sendetidsbegrensninger og/eller effektbegrensninger som interferensreduserende tiltak under UWB-utstyr installert i kjøretøy, til bruk for kjøretøyaksesskontrollsystemer basert på UWB-teknologi i frekvensbåndene 3,8-4,2 GHz og 6-8,5 GHz.

Status
CEPT Report 69 er oversendt Kommisjonen. Kommisjonen presenterte på RSC (Radio Spectrum Committee) møtet 26. november 2018 første utkast til endringsbeslutningen. Norge har observatørplass i RSC, og følger det videre arbeidet her.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet