Helsesertifikater for handel med sauer og geiter for slakting, oppfôring og avl: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/784/EU av 18. desember 2013 om endring av helsesertifikatmodellene I, II og III i vedlegg E i rådsdirektiv 91/68/EØF for samhandel innen EU med småfe til slakt, oppfôring og avl

Commission Implementing Decision 2013/784 of 18 December 2013 amending the model health certificates I, II and III for intra-Union trade in ovine and caprine animals for slaughter, fattening and breeding set out in Annex E to Council Directive 91/68/EEC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.10.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsaktenendrer tre helsesertifikater i vedlegg E i direktiv 91/68/EØF om handel for småfe innen EØS. Endringene gjelder attestasjonskrav med hensyn til skrapesyke og speiler de endringene som ble gjort i TSE-forordning 999/2001 av forordning (EU) nr. 630/2013. Tidligere rettelse av disse helsesertifikatene for å speile 630/2013 ble gjort i vedtak 2013/445/EU. Denne endringen var imidlertid mangelfull, noe vedtak 2013/784/EU nå retter opp.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører i seg selv ikke noen konsekvenser da endringene kun gjenspeiler endringer gjort i annet regelverk, jf. forordning 630/2013.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Det er viktig at denne rettsakten ikke tas inn i EØS-avtalen før forordning (EU) nr. 630/2013 hvor de materielle endringene det henvises til skjer.

Status
Rettsakten er fastsatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.02.2013
Anvendelsesdato i EU
09.01.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 23-36
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2014
Anvendes fra i Norge
24.10.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0784
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro