Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Mexico: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/217/EU av 8. mai 2013 om endring av vedtak 2007/777/EF når det gjelder opplysningene om Mexico på listene over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer kan importeres til Unionen

Commission Implementing Decision 2013/217/EU of 8 May 2013 amending Decision 2007/777/EC as regards the entry for Mexico in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av gjentatte utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) i Mexico. I 2012 ble det bekreftet en rekke utbrudd av HPAI av subtype H7N3 i staten Jalisco. Mexico erklærte utbruddene utryddet i desember 2012. I januar 2013 ble det bekreftet nye utbrudd i staten Aguascalientes, og sykdommen har også spredt seg til Jalisco og Guanjuato. De gjentatte utbruddene har medført at det kan være tvil om effektiviteten av de tiltakene som anvendes i Mexico for å bekjempe HPAI.

Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS-området er regulert i vedtak 2007/777/EF.

Import av fjørfeprodukter som ikke er fri for HPAI-viruset kan utgjøre en betydelig risiko for spredning til EØS-området. Ettersom HPAI-viruset har spredt seg såpass raskt i Mexico, og det kan være fare for at meksikanske myndigheter ikke oppdager utbrudd av HPAI i tide, er det behov for å kreve en mer intensiv behandling av slike varer som skal importeres til EØS-området. Det gjøres derfor nå en endring som medfører at import av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer av fjørfe, oppdrettet fuglevilt og viltlevende fugl krever behandling etter såkalt «metode B».

Opplysningene om Mexico endres i tråd med dette. Endringene er fastsatt i kommisjonsvedtak 2013/217/EU. For å unngå unødig handelshindring er det fastsatt en overgangsperiode på 90 dager fra rettsaktens ikrafttreden hvor det tillates å importere produkter som tilfredsstiller tidligere behandlingskrav.

I forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater erstattes vedlegg II med en oppdatert versjon som følge av kommisjonsvedtak 2013/217/EU.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 13. juni 2013 om endringer i forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.05.2013
Anvendelsesdato i EU
03.06.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.06.2013
Anvendes fra i Norge
13.06.2013