Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Mexico

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/86/EU av 13. februar 2014 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsekrav og helsesertifikat ved gjeninnførsel av registrerte hester til EU, som har deltatt i konkurranser, løp eller andre kulturelle begivenheter i Mexico og om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF om Mexicos opplysninger i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til EU av levende dyr i hestefamilien, sæd, egg og embryo fra dyr i hestefamilien er tillatt

Commission Implementing Decision 2014/86/EU of 13 February 2014 amending Decision 93/195/EEC as regards animal health and veterinary certification conditions for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export to Mexico and amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Mexico in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.08.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.08.2014)

Sammendrag av innhold
Europeiske hester deltar i ulike arrangementer i utlandet. EUs regelverk setter krav som begrenser smitterisiko ifra disse hestene når de tilbakeføres til EU. Unntakstiden for kravene i forordningen var gyldige fram til 15. april 2014. Ettersom dette allerede er utdatert vil det ikke bli gjort noen regelverksendring i norsk rett.

Frankrike har overlevert en vurdering av smitterisiko ifra franske hester som har deltatt i et arrangement i Mexico city. På bakgrunn av denne risikovurderingen endrer EU-kommisjonen regelverket. Mexico City føres på listen over områder man kan tilbakeføre hester ifra og korresponderende helsesertifikat er laget. Risikovurderingen bygger blant annet på at klimaet i vintersesongen er tørt og temperert og gir nedsatt risiko for vektorbåren smitte. Unntaket er derfor midlertidig og kun gyldig fram til 15. april 2014.

Helsesertifikatet er i vedtak 93/195/EØS, områdelisten er i vedtak 2004/211/EF. Begge disse rettsaktene endres. Vedtakene er gjennomført i norsk rett i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Fordi alle endringer som følger av rettsakten kun var gyldige til og med 15. april 2014 gjøres ingen endring i norsk regelverk.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen økonomiske og administrative konsekvenser

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ingen endring av norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.02.2014
Anvendelsesdato i EU
07.03.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
07.03.2014