Import av levende dyr, sæd, egg og embryoer av hestefamilien til Unionen: endringsbestemmelser for Bahrain og Kina

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/259/EU av 31. mai 2013 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF når det gjelder opplysningene om Bahrain og Kina på listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til medlemslandene av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien er tillatt

Commission Implementing Decision 2013/259/EU of 31 May 2013 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for Bahrain and China in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2004/211/EU som listefører tredjeland eller regioner av disse, og angir eventuelle tilleggskrav for import av levende hest, og sæd, egg og embryo fra hester til EU. Det gjøres korrigeringer i importreguleringene som gjelder for Bahrain og for Kina.

Bahrain har vært delt i to soner, sone nord og sone sør, på grunn av sykdommen snive. Det har imidlertid ikke vært utbrudd av denne sykdommen siden september 2011. Listeføringen for Bahrain er derfor endret, slik at det nå blir tillatt å importere hester på samme vilkår fra hele landet til EØS-området.

Kina skal arrangere et stort hestestevne med kun europeiske hester i Shanghai 4. til 6. oktober. Stevnet skal arrangeres på et industriområde som er gjerdet inn. Derfor regionaliseres nå den delen av Shanghai hvor stevnet skal foregå, og hvor flyplassen ligger. I dette området finnes det ingen andre hester og det er derfor sykdomsfritt. Det innføres også en tidsbegrenset mulighet for tilbakeføring av midlertidig eksporterte hester etter mindre enn 30 dagers opphold i dette området.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Tredjelandslisten i vedlegg A og områdebeskrivelser i vedlegg B endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 27. juni 2013 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.05.2013
Anvendelsesdato i EU
24.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.2013
Anvendes fra i Norge
27.06.2013