Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/261 av 6. februar 2015 om endring av beslutningene 2010/470/EU og 2010/471/EU når det gjelder dyrehelsemessige sertifiseringskrav for handel med og import til Unionen av sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien

Commission Implementing Decision (EU) 2015/261 of 6 February 2015 amending Decisions 2010/470/EU and 2010/471/EU as regards the animal health certification requirements for trade in and for imports into the Union of semen, ova and embryos of animals of the equine species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter nye modeller for helsesertifikater som skal følge med ved handel med sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien mellom EU-medlemsstatene og ved import av slike produkter til EU fra tredjestater. Behovet for nye sertifikater har oppstått fordi EU med forordning (EU) nr. 846/2014 endret direktiv 92/65/EØF når det gjelder kravene til tilsyn med sædstasjoner og sædlagre og kravene til donorer av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien. Endringene trådte i kraft i EU den 1. oktober 2014. Rettsakten omfatter modeller for helsesertifikater som skal følge med sæd, egg og embryoer som er innsamlet, behandlet og lagret etter dette nye regelverket (direktiv 92/65/EØF etter at det ble endret av forordning (EU) nr. 846/2014 ) og etter det gamle regelverket (direktiv 92/65/EØF før det ble endret av henholdsvis forordning (EU) nr. 846/2014 og forordning (EU) nr. 176/2010).

Alle modellene for helsesertifikater som skal følge med ved import av sæd, egg eller embryoer fra tredjestater er for øvrig endret slik at de, i likhet med sertifikatene som kreves ved handel mellom medlemsstatene, kun kan omfatte sæd fra en enkelt sædstasjon eller ett enkelt sædlager eller egg eller embryo fra en enkelt embryoinnsamlings- eller -produksjonsgruppe.

I modellene for helsesertifikater som skal følge med sæd, egg eller embryoer fra tredjestater dersom sæden, eggene eller embryoene er innsamlet, behandlet og lagret etter 30 september 2014 og blir sendt fra seminstasjonen eller embryogruppen som produserte den/dem, er også kravene med hensyn til vesikulær stomatitt endret for å samsvare med internasjonale standarder for testing (OIE-manualen fra 2013).

Opplysningen "rase" er fjernet fra alle helsesertifikatmodellene fordi den ikke er relevant for sertifisering av dyrehelsemessige forhold.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det stilles allerede krav om helsesertifikat ved handel med sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien mellom Norge og de andre EØS-statene og ved import av slike produkter til Norge fra tredjestater. Rettsakten får kun administrative konsekvenser for norske importører og eksportører av sæd, egg eller embryoer fra dyr av hestefamiliene i den forstand at de må sørge for at forsendelsene følges av helsesertifikater etter de nye modellene. Ved eksport til andre EØS-stater utstedes sertifikatene av Mattilsynet i TRACES.

Vurdering
Rettsakten er avhengig av forordning (EU) nr. 846/2014, som ble tatt inn i EØS-avtalen med EØS-komitebeslutning nr. 2/2015 den 25. februar 2015.

Det er nødvendig å be om tilpasningstekster vedrørende datoene for når Norge går over fra gamle til nye regler. I EU trådte nye regler i kraft 1. oktober 2014 (forordning (EU) nr. 846/2014) og 1. september 2010 (forordning (EU) nr. 176/2010). I Norge trer de nye reglene først i kraft den dagen EØS-komiteens beslutning om å innlemme dem i EØS-avtalen trer i kraft. Norske myndigheter bør be om å få tekniske tilpasninger slik at datoene "30 september 2014" og "1. oktober 2014" for Norges vedkommende isteden blir henholdsvis dagen før og dagen for ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning nr. 2/2015 om å innlemme forordning (EU) nr. 846/2014 i EØS-avtalen. Videre at datoene "31. august 2010" og "1 september 2010" for Norges vedkommende isteden blir henholdsvis dagen før og dagen for ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning nr. 60/2011 om å innlemme forordning (EU) nr. 176/2010 i EØS-avtalen. Norske myndigheter bør be om disse tilpasningene for de endringene rettsakten gjør i vedtak 2010/470/EU artikkel 2. Tilpasningene er viktige for å muliggjøre eksport av sæd som kan være produsert i Norge i tidsrommene mellom datoene for nye regler i EU og datoene for innlemmelse av EUs nye regler i EØS-avtalen. Det er ikke nødvendig å be om tilsvarende tilpasninger for endringene rettsakten gjør i vedtak 2010/470/EU artikkel 3. Det er fordi bestemmelsene i denne artikkelen gjelder egg og embryoer, som det p.t. ikke foregår produksjon av i Norge.

Behovet for tilpasningstekster gjør at rettsakten ikke bør følge hurtigprosedyren (fast track) for innlemmelse av rettsakter i EØS-avtalen, men ordinær prosedyre.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.02.2015
Anvendelsesdato i EU
16.03.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 12-79
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2016
Anvendes fra i Norge
08.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0261
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro