Import fra Kina av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/127/EU av 7. mars 2014 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF hva gjelder opplysningene om Kina i listen over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra det tillates import av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien

Commission Implementing Decision 2014/127/EU of 7 March 2014 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for China in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.03.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir visse deler av Kina midlertidig godkjenning (geografisk begrenset sone i Shanghai) som sykdomsfri. Soneopprettelsen vil gjøre det lettere å re-importere hester som har vært i området i forbindelse med deltagelse i Global Champions Tour. Sonen ble foreslått opprettet i fjor, men flyttes til 2014 på grunn av utsettelse av stevnet. Rettsakten medfører en endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF. Vedlegget har en liste over tredjeland og landområder som man kan importere bl.a. levende hester fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ingen. Rettsakten gjelder midlertidig fra 30. mai 2014 til 30 juni 2014.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.03.2014
Anvendelsesdato i EU
31.03.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet