Import fra USA av muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler til konsum

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1668 av 6. november 2018 om endring av vedlegg I til vedtak 2006/766/EF vedrørende å inkludere USA i listen fra hvilke tredjestater det kan importeres levende, avkjølte, fryste eller prosesserte toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler bestemt til humant konsum

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1668 of 6 November 2018 amending Annex I to Decision 2006/766/EC as regards the entry for the United States of America in the list of third countries and territories from which imports of live, chilled, frozen or processed bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods for human consumption are permitted

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 må animalske produkter kun importeres fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er opført på en liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med samme forordning.

(2) Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er det endvidere fastsat, at der ved udarbejdelse og ajourføring af sådanne lister skal tages hensyn til EU-kontroller i tredjelande. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 må tredjelande kun figurere på sådanne lister, hvis deres kompetente myndigheder fremlægger de nødvendige garantier for overensstemmelse eller ligestilling med Unionens foderstof- og fødevarelovgivning samt dyresundhedsbestemmelser.

(3) Ved Kommissionens beslutning 2006/766/EF er der fastsat lister over tredjelande og områder, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 854/2004, og som derfor er i stand til at garantere, at de i beslutning 2006/766/EF omhandlede produkter opfylder de sundheds- og hygiejnebetingelser, der er fastsat i EU-lovgivningen til beskyttelse af forbrugernes sundhed, og dermed kan eksporteres til Unionen. Navnlig indeholder bilag I til nævnte beslutning en liste over tredjelande, hvorfra import til konsum af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle er tilladt. Listen indeholder desuden oplysninger om restriktioner vedrørende sådan import fra visse tredjelande.

(4) De seneste EU-kontroller i USA med henblik på evaluering af det eksisterende kontrolsystem for produktionen af toskallede bløddyr bestemt til eksport til Unionen fandt sted i 2015. Disse kontroller viser, sammen med de forsikringer, som USA's kompetente myndigheder har givet, at de betingelser for produktionen af toskallede bløddyr, der anvendes i delstaterne Massachusetts og Washington, giver tilsvarende garantier som dem, der er fastsat i den relevante EU-lovgivning. Import fra delstaterne Massachusetts og Washington i USA af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle bør derfor tillades. Kommissionen vil fastsætte de specifikke betingelser for eksport af nævnte produkter i et folkesundhedscertifikat.

(5) Beslutning 2006/766/EF bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.11.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet