Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: oppheving av beslutning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/520/EU av 21. oktober 2013 som opphever gjennomføringsbeslutning 2011/874/EU

Commission Implementing Decision 2013/520/EU of 21 October 2013 repealing Implementing Decision 2011/874/EU

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.02.2014)

Sammendrag av innhold
I henhold til forordning (EU) nr. 576/2013 er Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 om helsesertifikater til bruk ved ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildre, lister over tredjeland samt krav vedrørende format, layout og språk for erklæringer, og Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/519/EU om listen over områder og tredjeland, som er godkjent for import av hunder, katter og ildre, samt helsesertifikater for slik import vedtatt. Når disse rettsaktene trer i kraft 29.12.2014 blir bestemmelsene i rettsakt 2011/874/EU foreldet. Rettsakt 2011/874/EU skal derfor oppheves. Rettsakten krever endring av forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og

forskrift av 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten trer i kraft i EU 29.12.2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
21.10.2013
Anvendelsesdato i EU
29.12.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.05.2016
Anvendes fra i Norge
01.06.2016