Import og markedsføring av visse biprodukter av animalsk opprinnelse som ikke er beregnet for konsum

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 749/2011 av 29. juli 2011 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 som fastsetter helseregler om animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet for humant konsum og som gjennomfører rådsdirektiv 97/78/EF når det gjelder visse produkter som er unntatt fra veterinærgrensekontroll

Commission Regulation (EU) No 749/2011 of 29 July 2011 amending Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive

Siste nytt

Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 21.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert: 14.11.2015)

Sammendrag av innhold
Biproduktforordningen og tilhørende gjennomføringsforordning fastsetter helsekrav til animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet til humant konsum. Denne rettsakten medfører diverse endringer i kravene til gjennomføringsforordningen. Dette er i hovedsak tilføyelser, presiseringer, og behandlingsmåter for ulike anvendelser av ulike råvarer. Den omfatter også søknad om, og godkjenning av, alternative behandlingsmetoder, og stiller krav både til søker og metode.

Endringene er beskrevet detaljert i vedleggene til forordningen.

Endringer i vedlegg IV, kapittel IV.

Kapitlet beskriver prosesseringsstandarder på bakgrunn av at EFSA har gitt uttaleser som tilsier at prosesseringsstandardene er trygge i bruk med gitte begrensninger. Det er lagt til tre punkter, H, I og J. Punkt H beskriver lokal håndtering av grisekadavere ved hydrolyse i lukket kontainer. Både metode, krav til kontainer og det ansvar som pålegges operatør er beskrevet. Anvendelsen av det hydrolyserte produktet er også beskrevet, og begrensninger er presisert. Eneste fordel med metoden er at man kan samle opp materiale og derfor levere sjeldnere til destruksjon. Metoden er dyr i bruk for bonden, og forordningen setter store krav til offentlig tilsyn. Metoden ansees ikke aktuell å bruke i Norge i dag.

Punkt I beskriver en prosesseringsmetode for gjødsel fra gris og fjørfe med tilsetting av kalk, CaO. Metoden er detaljert beskrevet. Det settes krav til tørrstoffinnhold, partikkelstørrelse, kalktilsetning og gjennomføring av metode. Det settes også krav til at det er skrevet en HACCP-prosedyre for prosessen. Hvis man ønsker å bruke annet blandingsutstyr enn beskrevet, og/ eller annen kalkforbindelse (eks. CaOMgO), er det den driftsansvarliges ansvar å dokumentere at metoden fungerer tilfredstillende.

Punkt J beskriver en flertrinns metode for produksjon av fornybar energi fra fiskeolje eller utsmeltet fett. Det er kun materiale fra kategori 2 og 3 som kan brukes til denne prosessen og utgangsmaterialet må være prosessert i henhold til en av de gjeldende prosesseringsmetoder for animalske biprodukter.

Endringer i vedlegg V, kapittel III

Det er krav om prøvetaking ved kompostering og produksjon av biogass. Kompetent myndighet kan tillate at slike prøver tas før innblanding av ikke animalske materiale. Ved biogass produksjon vil dette være etter pasteurisering. For kompost skal dette gjøres etter selve komposteringen. Tidligere regelverk tar ikke hensyn til tidspunkt for blanding med ikke animalsk materiale.

Endringer i vedlegg VII, kapittel II

Her er punktene 1, 2 og 3 endret. Punkt 1 og 2 beskriver krav til søknad om alternativ metode for avhending eller bruk av animalske biprodukter. Dette gjelder beskrivelse av hvilke kategorier av animalske biprodukter søknaden gjelder, beskrivelse av hele prosessen og forventet risiko-reduksjon. Søknaden skal videre inneholde en HACCP vurdering og et flyt-diagram som beskriver prosessen og de kritiske punkt som er viktige for inaktivering av patogener. Søknaden skal også inneholde en beskrivelse av de biologiske farer som kan være aktuelle for den kategori av biprodukter som skal prosesseres etter gitte metode.

Punkt 3 sier litt om de valideringer av metode som skal legges til grunn. Blant annet beskriver den de krav som settes til test-indikator som skal brukes for å validere selve prosessen.

I samme vedlegg er det lagt til flere punkter. Punkt 4 beskriver viktige HACCP kriterier som skal legges til grunn for å minimere risiko, så som temperatur, trykk, tid og mikrobiologiske kriterier.

Punktene 5, 6 og 7 beskriver hvilke annen viktig informasjon som skal inkluderes i en søknad. Blant annet gjelder dette informasjon om hvilke ytre risikoer en ser for seg ved transport og lagring.

Endringer i vedlegg XIII

Her er det lagt til et kapittel XIII der det defineres et sluttpunkt for fiskeolje som er produsert etter strenge krav og som skal brukes til medisinsk formål. Sluttpunkt som begrep ble innført med forordning (EF) nr. 1069/2009. Noen produkter som har nådd en viss prosesseringsgrad, regnes som så lite smittefarlig at det angis sluttpunkt for produktet. Når det er angitt sluttpunkt skal ikke produktet lenger omfattes av kravene i rettsakten. Det er i forordning (EU) nr. 142/2011 fastsatt sluttpunkt for biodiesel, kjæledyrfôr, huder og skinn, ull, hår, fjør, dun og pels. Fastsettelsen av sluttpunktet er lettelser i regelverket.

Vedlegg XIV

I kapittel I, seksjon 1 er det lagt til et punkt f som sier at importert materiale fra tredjeland må komme fra en virksomhet som er godkjent av kompetent myndighet i dette landet. Den gjeldende virksomhet skal finnes på den offisielle listen over godkjente virksomheter. Listeføringskravet har medført vanskeligheter for tredjeland, med påfølgende vanskeligheter for næringen i EU som ønsker å importere det gitte materialet. For Norge med flere EU-land har dette gitt problemer med import av fiskeagn. Tredjeland har ikke klart å listeføre sine godkjente virksomheter. Norsk næring mente at hoveddelen av deres handelspartnere ville klare listeføringskravet innen august 2011.

Det er gjort en endring av produktbeskrivelsen av prosessert animalsk protein i tabell 1. Endringen er at blandinger med prosessert animalsk protein er med. Videre er tittelen i seksjon 2 endret og en henvisning til forordning (EF) nr. 767/ 2009 er lagt til. Ingen av endringene medfører en praktisk konsekvens.

I tabell 2, rad 17 (utsmeltet fett), er det i kolonne 2 lagt til et punkt om materiale som skal brukes til fornybar energi. Dette er en følge av at en ny metode for produksjon av fornybar energi bruker utsmeltet fett som råmateriale.

Vedlegg XV

Kapittel 10(B), helsesertifikat er endret slik at det åpner for å ta inn råmateriale til produksjon av fornybar energi.

Vedlegg XVI.

Vedlegget har blitt utvidet med et punkt 11 i kapittel III. Punktet beskriver hvilke kontroll kompetent myndighet skal gjennomføre på anlegg som foretar hydrolysen. Dette inkluderer registrering av hvor mye materiale som blir hydrolysert og mengde avhendet. Slik kontroll skal gjennomføres jevnlig.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører endringer i Forordning (EF) nr. 142/2011.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Endringer gjort med hensyn til hydrolyse av grisekadaver vil ikke ha noen økonomisk eller administrativ konsekvens da metoden neppe er aktuell for bruk i Norge.

Ny metode for behandling av gjødsel fra gris og fjørfe og flertrinnsmetode for produksjon av fornybar energi må begge sees på som en lettelse da det gir næringen alternative og sikre metoder. Ingen av disse 2 metodene er i bruk i Norge i dag, men kan benyttes hvis næringen velger det selv.

Kompetent myndighet kan tillate alternativt prøvetakingstidspunkt for materiale som benyttes i komposterings- og biogass-anlegg. Dette kan sees på som en praktisk lettelse for industrien, men det har ingen økonomisk konsekvens.

Nye krav og beskrivelse av hva en søknad om alternativ metode skal inneholde vil føre til at søknadsprosessen blir lettere og raskere.

En fastsettelse av sluttpunkt for fiskeolje som skal brukes til medisinsk formål vil være en økonomisk og administrativ fordel fordi produktet etter sluttpunktet ikke lengre omfattes av krav i forordningen.

Listeføringskrav til tredjeland kan gi praktiske problemer, men ser ut til å være overkommelig (se detaljer under det gitte punktet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Den nye prosesseringsmetode H, håndtering av grisekadavere ved hydrolyse, gjelder kun for et utvalg av EU land. Det er ikke bedt om en teknisk tilpasning for å bruke metoden i Norge da metoden ikke anses aktuell å bruke her.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemment i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.07.2011
Anvendelsesdato i EU
19.08.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av basisforordning (EF) nr. 1069/2009 (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
21.06.2012
Høringsfrist
22.09.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.09.2016
Anvendes fra i Norge
14.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0749
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro