Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Thailand

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 393/2012 av 7. mai 2012 som endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 hva angår oppføring av Thailand i listene over tredjeland eller deler av disse hvorfra hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) No 393/2012 of 7 May 2012 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Thailand in the lists of third countries or parts thereof from which poultry and poultry products may be imported into and transit through the Union

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør endring i forordning (EF) nr. 798/2008 av 8. august 2008 som fastsetter liste over tredjestater, områder, soner eller segmenter hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til eller transitteres gjennom Fellesskapet og krav til veterinærsertifikater.I 2004 ble det konstatert utbrudd av høypatogen aviær influensa i Thailand. Kommisjonen vedtok derfor beskyttelsestiltak som gjaldt import av visse varer som består av eller inneholder kjøtt av fjørfe og fugler fra Thailand. Dyrehelsesituasjonen i Thailand har siden bedret seg, særlig med hensyn til bekjempelse av høypatogen aviær influensa hos fjørfe. Eksperter fra kommisjonen har avlagt en rekke kontrollbesøk i Thailand for å vurdere dyrehelsesituasjonen og de sykdomsbekjempelsessystemer som er innført. Etter siste kontrollbesøk i Thailand konkluderes det nå med at det finnes tilstrekkelige garantier for at de aktuelle produktene oppfyller EUs krav. Importforbudet er derfor opphevet i kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/248/EU, men import av egg fra Thailand er betinget av at landet fremlegger et program for bekjempelse av salmonella.Tredjelandslisten i forordning (EF) nr. 798/2008 er endret i tråd med dette, slik at import av visse fjørfeprodukter tillates fra 1. juli 2012.

Merknader
Kommisjonsforordning (EU) nr. 393/2012 gjennomføres ved endring av forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. Endringen gjennomføres med virkning fra 29. mai 2012. Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.05.2012
Anvendelsesdato i EU
29.05.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2012
Anvendes fra i Norge
11.05.2012