Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Moldova

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1204/2013 av 25. november 2013 som endrer forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder oppføring av Moldova på listen over tredjeland fra hvilke visse typer kjøtt, kjøttprodukter, egg og eggprodukter kan innføres til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) No 1204/2013 of 25 November 2013 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the Republic of Moldova in the lists of third countries from which certain meat, meat products, eggs and egg products may be introduced into the Union

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.02.2014. Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsaken medfører at Moldova føres på listen over tredjeland som det er tillatt å
importere egg fra.

Rettsakten er utarbeidet som følge av at Moldova ønsker å eksportere egg til den europeiske union. Kommisjonen har tidligere godkjent Moldovas overvåkningsplan for restkonsentrasjoner i egg. Videre har Moldova fremlagt de nødvendige opplysninger for søknad om å komme på listen over godkjente tredjeland for eksport av egg til EU. Kommisjonen har konkludert med at varmebehandling av eggene reduserer de potensielle dyrehelserisiki til et ubetydelig nivå.

Forordning (EF) nr. 798/2008 bilag 1 får en ny linje som inkluderer Moldova.

Endringene medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.11.2013
Anvendelsesdato i EU
17.11.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.02.2014
Anvendes fra i Norge
17.02.2014