Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og referansedokumenter for beste tilgjengelige teknikker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/119/EU av 10. februar 2012 som gir regler om innhenting av informasjon og utarbeiding av BAT-referansedokumenter og om deres standard slik dette er fastlagt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp

Commission Implementing Decision 2012/119/EU of 10 February 2012 laying down rules concerning guidance on the collection of data and on the drawing up of BAT reference documents and on their quality assurance referred to in Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 01.08.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.05.2014)

Sammendrag av innhold
EU utarbeider BAT referansedokumenter (BREF) for å beskrive beste tilgjengelige teknikker (BAT) for ulike industrisektorer og typer industriell virksomhet. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/119/EU er rammeverk for prosessen med å utarbeide BREF-dokumenter slik at disse blir utformet iht direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet).Det er fastlagt prosedyre for utarbeidelse og revisjon av BREF, regler for beskrivelse av den enkelte BREFs innhold og formål, samt prosedyrer for utarbeidelse av bindende BAT-konklusjoner (både generelle BAT-konklusjoner og bransjespesifikke BAT-konklusjoner om grenseverdier for utslipp). I tillegg er det fastsatt regler for informasjonsutveksling mellom Kommisjonen, medlemslandene, NGOer og industrien. Det er også laget regler for hvordan datainnsamlingen for utarbeidelse og revisjon av BREFer skal foregå.

Merknader
Rettsakten har hjemmel i EU-traktaten artikkel 175. Industriutslippsdirektivet skal gjennomføres i norsk rett. Rettsakten er nødvendig som grunnlag for å utarbeide BREF-dokumenter iht føringene i industriutslippsdirektivet. Norge deltar i noen av EUs komiteer etablert under industriutslippsdirektivet artikkel 75, og har dermed mulighet til å påvirke innholdet i BAT-konklusjonene. Rettsakten legger kun føringer på arbeidsprosessen internt i EU, og har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for miljø 15. november 2012, hvor Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2012
Anvendelsesdato i EU
22.03.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Liechtenstein (av basisdirektiv 2010/75/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0119
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro