Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om produksjon av jern og stål

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/135/EU av 28. februar 2012 som etablerer BAT-konklusjoner (beste tilgjengelige teknikker) for jern- og stålindustri under europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp

Commission Implementing Decision 2012/135/EU of 28 February 2012 establishing the best available techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions for iron and steel production

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 01.08.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.05.2015)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) erstatter det nåværende direktiv 2008/1/EF om intergrert forebyggelse og bekjempelse av forurensning (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trer i kraft 6. januar 2013. Et grunnleggende prinsipp i industridirektivet er bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) til forebygging og begrensning av forurensning.EU utarbeider såkalte BAT-referansedokumenter (BREF) for de aktuelle typene industrivirksomhter for å bestemme om noe skal anses som beste tilgjengelige teknikk. BREF for aktuelle industrier er resultatet av informasjonsutveksling organisert i samsvar med industriutslippsdirektivet artikkel 13, og beskriver status for anvendte teknikker i sektoren, aktuelle utslipp og forbruk, teknikker som er vurdert med sikte på å bestemme BAT, samt BAT-konklusjoner og eventuelle nye BAT-teknikker som er under utvikling. I tillegg er oppfølging og kontroll som henger sammen med BAT, og behovet for relevante tiltak for å bekjempe forurensningsskade, en del av BREF. Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. industriutslippsdirektivet artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen"). BAT-konklusjoner skal utformes med en del som beskriver generelle BAT-konklusjoner for virksomheter som omfattes av det aktuelle BREF-dokumentet, og en del som omfatter prosess-spesifikke BAT-konklusjoner for hver type prosess.

BREF er juridisk bindende dokumenter. Nasjonale myndigheter må sørge for at alle tillatelser er oppdatert i henhold til - og at de aktuelle anleggene følger - oppdaterte BAT-konklusjoner innen fire år etter at BREF-dokumentet ble publisert. Rammen i direktivet er at BREF-dokumentene skal revideres med en frekvens på åtte år. Direktivet bestemmer at tillatelser som faller under en bestemt BAT-konklusjon må vurderes og oppdateres innen 4 år når en ny BAT-konklusjon foreligger (IED art. 21 pkt. 3). R

BAT-konklusjonene for jern- og stålproduksjon er inndelt i en generell del som omhandler alle typer prosesser for produksjon av jern og stål, og i seks deler som omhandler de enkelte prosessene for jern- og stålproduksjon.

Merknader
Rettsakten er gitt med hjemmel i artikkel 175 TEUF.

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) er foreløpig ikke gjennomført i norsk rett, siden det er til behandling i EFTA-landene. Det vurderes å gjennomføre industriutslippsdirektivet ved et nytt kapittel i forurensningsforskriften og at BAT-konklusjoner tas inn som vedlegg til dette kapittelet.

Norge er observatør i "Artikkel 75-komiteen", men har ikke stemmerett.

Industriutslippsdirektivet anses for det vesentlige å ligge innenfor gjeldende norsk regelverk og praksis. Prinsippet om beste tilgjengelige teknikk ble innført i Norge ved forurensningsloven i 1981, men er mer detaljert beskrevet i EU/EØS-regelverket. I Norge er det ett anlegg som produserer stål som sorterer innenfor BAT konklusjonene for jern og stål. Det er kun den generelle delen, kapittel 1.1, og den prosess-spesifikke delen for elektriske lysbueovner, kapittel 1.7, som er relevant for denne virksomheten. Kapitlene 1.2 – 1.6 er ikke relevante for Norge per i dag.

Etter forurensningsloven § 18 kan tillatelse til forurensing endres eller trekkes tilbake. Ved den nasjonale gjennomføringen må det vurderes hvordan kravet om å oppdatere tillatelsene i henhold til nye og oppdaterte BAT-konklusjoner forholder seg til denne bestemmelsen.

Det antas at gjennomføringen av industriutslippsdirektivet, herunder beslutning 2012/135/EU, ikke vil medføre vesentlig økte administrative byrder, men det vil påløpe kostnader ved revidering av utslippstillatelsen til virksomheten som omfattes av BAT-konklusjonene for jern og stål. Størrelsen på disse kostnadene er ikke kjent.

Det vil også påløpe kostnader for virksomheten som omfattes av BAT-konklusjonene for jern og stål for å nå samtlige utslippskrav. Omfanget av kostnadene er ikke kjent.

Rettsakta skal grupperast i gruppe 3. Ved gjennomføringa av industriutsleppsdirektivet vil forureiningsforskrifta endrast slik at BAT-konklusjonar som er tekne inn i EØS-avtalen skal leggjast til grunn ved fastsetjing av vilkår i utsleppsløyve. BAT-konklusjonane vil også verte publisert på heimesidene til Miljødirektoratet.

Sakkyndige instansers merknader
Juni 2012 er rettsakten behandlet ved skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 28. februar 2012. Kommisjonsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.02.2012
Anvendelsesdato i EU
28.03.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Liechtenstein (av basisdirektiv 2010/75/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0135
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro