Europeisk samarbeidsutvalg eller prosedyre for informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/38/EF av 6. mai 2009 om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte i foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i foretaksgrupper som omfatter foretak i flere medlemsstater, for å informere og konsultere arbeidstakere (omarbeidet versjon)

Directive 2009/38/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on the establishment of a European Works Council or a procedure in Community-scale undertakings and Community-scale groups of undertakings for the purposes of informing and consulting employees (recast)

Siste nytt

Ytterligere høring med sosiale parter om mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 26.7.2023 med pressemelding

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2011)

Sammendrag av innhold
6. mai 2009 ble det vedtatt et nytt direktiv om europeiske samarbeidsutvalg (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/38/EF). Direktivet reviderer og erstatter direktiv 94/45/EF om europeiske samarbeidsutvalg (ESU), som er en del av EØS-avtalen. Reglene skal sikre informasjon og konsultasjon/drøfting av arbeidstakerne i grenseoverskridende foretak og konsern som har virksomhet innenfor to eller flere medlemsstater og som har flere enn 1000 arbeidstakere. Det reviderte direktivet tar sikte på å gjøre de eksisterende reglene mer effektive, avklare rettslig usikkerhet og problemer med anvendelsen av reglene, samt å harmonisere reglene bedre med andre direktiver om ansattes medbestemmelse. Blant annet defineres det nærmere hva som menes med informasjon og konsultasjon og når arbeidstakernes skal informeres og konsulteres.Det nye direktivet skal i utgangspunktet ikke gjelde for avtaler om ESU som allerede er inngått, og det gjelder også et ”window of opportunity” frem til 5. juni 2011, der foretakene kan inngå eller revidere eksisterende avtaler, og dermed være unntatt fra direktivets virkeområde. Det gjelder likevel særlige regler om at avtalene skal reforhandles dersom strukturen i foretaket/konsernet forandres vesentlig, for eksempel ved fusjon, oppkjøp eller oppdeling.

Merknader
Direktivet er hjemlet i EF-traktaten artikkel 137, og ble vedtatt etter prosedyren i artikkel 251 (medbestemmelsesprosedyren). Direktiv 94/45/EF er implementert i norsk rett ved lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v., som hjemler forskrift om europeiske samarbeidsutvalg 28. juli 2000 nr. 797. Med hjemmel i forskriften har departementet allmenngjort tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg mellom LO og NHO. I forskriften har departementet også gitt regler om tvisteløsning og sanksjoner ved brudd på reglene.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget til direktiv ble høsten 2008 sendt ut til de åtte store arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, som i hovedsak avsto fra å kommentere det nærmere innholdet på bakgrunn av enighet mellom partene på europeisk nivå. Departementet avholdt våren 2009 et konsultasjonsmøte med de norske partene, der LO og NHO ga uttrykk for at de ønsker å reforhandle tariffavtalen om europeiske samarbeidsutvalg i tråd med det reviderte direktivet.

Vurdering
Reglene om europeiske samarbeidsutvalg var i hovedsak innført i norsk rett allerede ved implementeringen av direktiv 94/45/EF, og sentrale punkter i revisjonen innebærer i hovedsak en presisering og utdyping av de reglene som allerede gjelder. Direktivet ansees på denne bakgrunn som både relevant og akseptabelt. Departementet har hjemmel i lov til å allmenngjøre tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg, og til å fastsette utfyllende bestemmelser, så ettersom dagens system opprettholdes har det ikke vært nødvendig å foreslå lovendringer. Departementet regner med å kunne overholde implementeringsfristen 5. juni 2011.

Status
Direktiv 94/45/EF skulle i utgangspunktet evalueres senest innen 22. september 1999. Kommisjonen har i lang tid forsøkt å få arbeidslivets parter på europeisk nivå til å bli enige om en avtale om endringer, uten hell. Kommisjonen sendte derfor ut på høring forslag til revidert direktiv 2. juli 2008, som en del av EUs Social Agenda. Partene kom deretter med en felles uttalelse 29. august 2008, der de godtok direktivforslaget med visse endringer, og det endrede direktivforslaget ble vedtatt av Europaparlamentet 16. desember 2008, og godkjent av Rådet 23. april 2009. Endringsdirektivet ble offentliggjort i Official Journal 16. mai 2009. Implementeringsfristen er 5. juni 2011.

Arbeidsdepartementet har i etterkant av direktivets vedtakelse deltatt i en ekspertgruppe under EU-Kommisjonen som har arbeidet med spørsmål knyttet til implementeringen av direktivet. Departementet har hatt jevnlige møter med LO og NHO for å holde dem oppdatert på arbeidet i gruppen. Ekspertgruppen har avgitt en rapport som gjennomgår de viktigste elementene i det nye direktivet (Link til rapporten fra "annen dokumentasjon"). LO og NHO kom våren 2011 til enighet om en revidert avtale om europeiske samarbeidsutvalg, som er tatt inn som tilleggsavtale VIII til Hovedavtalen mellom LO og NHO. De har i brev 15. februar 2011 bedt Arbeidsdepartementet om å gjøre den reviderte avtalen allment gjeldende. Departementet sendte ut forslag om å gjøre avtalen allment gjeldende på høring 24. februar 2011, med høringsfrist 2. mai 2011.

Forslaget reflekterer i hovedsak at den nye avtalen skal gjøres allment gjeldende, samtidig som de eksisterende reglene videreføres for en del avtaler om europeiske samarbeidsutvalg som allerede er inngått eller som inngås før implementeringsfristens utløp.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.07.2008
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.05.2010
Gjennomføringsfrist i EU
05.06.2011
Anvendelsesdato i EU
05.06.2011
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 387-403
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.06.2011
Anvendes fra i Norge
06.06.2011
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0038
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro