Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1228/2014 av 17. november 2014 om innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko

Commission Regulation (EU) No 1228/2014 of 17 November 2014 authorising and refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler både godkjenning og avslag på søknader etter artikkel 14(1)(a) i forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen). De godkjente helsepåstandene er vurdert positivt av EFSA og omhandler kalsium, vitamin D og en kombinasjon av disse to næringsstoffene. Det er kun helsepåstanden for «kalsium» som kan brukes på matvarer. Helsepåstandene om «vitamin D» og «kalsium og vitamin D» kan kun brukes på kosttilskudd.

Påstanden om «kalsium» omhandler forebygging av benskjørhet. Rettsakten setter kriterier i bruksvilkårene om at en betydelig mengde kalsium i en matvare er minst 400 mg per kvantifisert porsjon og at forbrukerne skal opplyses om å innta minst 1200 mg kalsium per dag fra alle kilder i kostholdet for at påstandens gagnlige effekt oppnås. Påstanden retter seg mot kvinner fra 50 år og over.

Påstanden om «kalsium og vitamin D» omhandler også forebygging av benskjørhet. Rettsakten setter opp kriterier i bruksvilkårene om at et kosttilskudd skal inneholde minst 400 mg kalsium og 15 µg vitamin D per daglig dose. Forbrukerne skal opplyses om at påstandens gagnlige effekt oppnås ved et daglig inntak på minst 1200 mg kalsium og 20 µg vitamin D fra alle kilder. Helsepåstanden retter seg mot kvinner i alderen 50 år og over.

Den godkjente helsepåstanden om «vitamin D» gjelder kun for kosttilskudd og omhandler forebygging av benbrudd. Påstanden kan kun brukes for kosttilskudd som inneholder 15 µg vitamin D per daglig dose. Forbrukerne skal opplyses om at den gagnlige effekten oppnås ved et daglig inntak på 20 µg vitamin D fra alle kilder. Helsepåstanden retter seg mot menn og kvinner fra 60 år og over.

Rettsakten inneholder også en tabell over fem avslåtte helsepåstander. Disse er blitt negativt vurdert av EFSA. EFSA har ikke funnet en sammenheng mellom påstandenes ordlyd og virkestoffene. EU-kommisjonen har derfor valgt å avvise påstandene.

[Tabell: for å se tabellen, bruk lenken til EØS-notatet]

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene kan benytte de godkjente helsepåstandene dersom bruksbetingelsene er oppfylt.

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
På arbeidsgruppemøter for helsepåstander har det vært diskusjoner rundt mengden av kalsium i helsepåstandene. Opprinnelig hadde EU-kommisjonen foreslått 380 mg, men mange medlemsstater mente at dette var et vanskelig tall for forbrukeren å forholde seg til. Det ble foreslått å øke mengden til 400 mg kalsium. EU-kommisjonen har gjort inntaksberegninger på denne økningen og konkludert med at dette ville være et akseptabelt nivå. Ingen medlemsstater var imot dette. På SCoPAFF møte 13. juni 2014 var det en medlemsstat som var bekymret for at bedrifter ville bruke to helsepåstander på samme produkt og at dette kunne være villende for forbrukeren. EU-kommisjonen mente ikke at dette ville være villende for forbrukerne, da det var to forskjellige bedrifter som hadde søk om godkjenning av disse helsepåstandene.

Det har ikke vært noen diskusjoner vedrørende de avslåtte helsepåstandene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på møte i SCoPAFF den 13. juni 2014. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen den 17. oktober 2014 og publisert i Official Journal den 18. oktober 2014 og trer i kraft i EU tyve dager etter dette. Rettsaken er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.11.2014
Anvendelsesdato i EU
08.12.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2015
Anvendes fra i Norge
25.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1228
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro