Installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/85/EF av 5. november 2002 om endring av rådsdirektiv 92/6/EØF om installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner i Fellesskapet

Directive 2002/85/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 amending Council Directive 92/6/EEC on the installation and use of speed limitation devices for certain categories of motor vehicles in the Community

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 16.5.2003 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Transportsikkerhet og miljøspørsmål i forbindelse med transport er av vesentlig betydning for en bærekraftig mobilitet.

2) Bruken av hastighetsbegrensere for de tyngste motorvogngruppene har hatt positive virkninger på trafikksikkerheten. Den har også bidratt til miljøvernet.

3) Ifølge rådsdirektiv 92/6/EØF kan kravene om installering og bruk av hastighetsbegrensere senere utvides til å omfatte lette nyttekjøretøyer, avhengig av de tekniske muligheter og erfaringer i medlemsstatene.

4) Utvidelsen av virkeområdet for direktiv 92/6/EØF til å omfatte motorvogner på over 3,5 tonn konstruert for transport av varer eller passasjerer, var et av tiltakene Rådet anbefalte i sin resolusjon av 26. juni 2000 om økt trafikksikkerhet(5), i samsvar med kommisjonsmeldingen av 20. mars 2000 om prioriteringer når det gjelder trafikksikkerhet i EU.

5) Virkeområdet for direktiv 92/6/EØF bør utvides til å omfatte motorvogner i gruppe M2, motorvogner i gruppe M3 med en totalvekt på minst 5 og høyst 10 tonn, samt motorvogner i gruppe N2.

6) Ettersom målene for de foreslåtte tiltak, nemlig å endre fellesskapsbestemmelsene om installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper tunge motorvogner, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakenes omfang og virkninger bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

7) Direktiv 92/6/EØF bør derfor endres -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.06.2001
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.11.2002
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2005
Anvendelsesdato i EU
01.01.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 2.4.2005, p. 267-268
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2003
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002L0085
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro