Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRC 7 og 9

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/34 av 15. januar 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til IAS 39 og IFRS 7 og 9

Commission Regulation (EU) 2020/34 of 15 January 2020 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 39, International Financial Reporting Standards 7 and 9

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2) Den 22. juli 2014 offentliggjorde Rådet for Finansiel Stabilitet en rapport med titlen "Reforming Major Interest Rate Benchmarks", som indeholdt henstillinger om styrkelse af eksisterende benchmarks og andre potentielle referencerentesatser baseret på interbankmarkeder og om udvikling af alternative næsten risikofrie referencerentesatser.

(3) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2016/1011 indførtes der en fælles ramme for at sikre nøjagtigheden og integriteten af de indeks, der anvendes som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter, eller for at måle investeringsfondes økonomiske resultater i Unionen.

(4) Den 26. september 2019 offentliggjorde International Accounting Standards Board reformen af rentebenchmark (ændringer til IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7) med henblik på at håndtere konsekvenserne for regnskabsaflæggelse ved rentebenchmarkreformen i perioden forud for udskiftningen af et eksisterende rentebenchmark med en alternativ referencerente.

(5) Ændringerne giver midlertidige og snævre undtagelser fra kravene til regnskabsmæssig sikring i den internationale regnskabsstandard (IAS) 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling og International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Finansielle instrumenter, således at virksomhederne fortsat kan opfylde de krav, der går ud på, at de eksisterende rentebenchmarks ikke ændres på grund af reformen af interbankrenten.

(6) Efter høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling, IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger og IFRS 9 Finansielle instrumenter opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(7) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.01.2020
Anvendelsesdato i EU
05.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet