Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 1 og IAS 19

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 475/2012 av 5. juni 2012 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om av visse internasjonale regnskapsstandarder i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva angår IAS 1 og IAS 19

Commission Regulation (EU) No 475/2012 of 5 June 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 1 and International Accounting Standard (IAS) 19

Siste nytt

Erfaringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.1.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjør endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Formålet med endringene til IAS 1 er å gjøre presentasjonen av det økende antall poster i oppstillingen av totalresultat klarere og bistå regnskapsbrukerne med å skille mellom poster i oppstillingen av totalresultatet som kan reklassifiseres til resultatet, og de som aldri vil bli reklassifisert til resultatet. Som følge av endringene i IAS 1 gjøres også endringer i IFRS 1, 5, 7, IAS 12, 20, 21 32, 33 og 34.

Endringene til IAS 19 skal bidra til å øke regnskapsbrukernes forståelse av hvordan ytelsesbaserte pensjonsordninger påvirker et foretaks finansielle stilling, inntjening og kontantstrøm. Standardens formål er å foreskrive den regnskapsmessige behandlingen av og opplysninger for ytelser til ansatte. Som følge av endringene i IAS 19 gjøres også endringer i IFRS 1, 8, 13, IAS 1, 24 og SIC 14.

Merknader
Etter forordning nr. 1606/2002 ("IFRS forordningen") skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 475/2012 vedtar endringer i IAS 1 Presentation av finansregnskap og til IAS 19 Ytelser til ansatte.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant. Forrodningen er til vurdering på EFTA-siden.

Hovedhensynet bak IFRS forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig.

Gjennomføring forordningen i norsk rett krever endring av forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.

Status
Kommisjonsforordning 475/2012 ble vedtatt i EU den 5. juni 2012, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i Official journal.

Foretakene skal anvende endringene i IAS 1 senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 1. juli 2012.

Foretakene skal anvende endringene i IAS 19 senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 1. januar 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.06.2012
Anvendelsesdato i EU
09.06.2012
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 309-349
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.01.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.01.2013
Anvendes fra i Norge
11.01.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0475
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro