Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 27

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1174/2013 av 20. november 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder IFRS 10 og 12 og IAS 27

Commission Regulation (EU) No 1174/2013 of 20 November 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 10 and 12 and International Accounting Standard 27

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.5.2014)

Sammendrag av innhold
12. mai 2012 offentliggjorde IASB enkelte endringer i IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27. EU har godkjent endringene og disse er beskrevet i kommisjonsforordning (EU) nr. 1174/2013 av 20. november 2013.

IFRS 10 Konsernregnskap er endret for å bedre kunne avspeile investeringsforetakenes forretningsmodell. Endringene innebærer at foretak som oppfyller definisjonen av investeringsforetak ikke lenger skal konsolidere sine datterselskaper. Investeringer i datterselskap, skal innregnes til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Foretaket må da presentere sitt separate finansregnskap som sitt eneste regnskap. Det er gjort unntak for datterselskap som utfører investeringsrelaterte tjenester for konsernet. Her vil det fortsatt være konsolideringsplikt for datterselskapet.

IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak er endret for å kunne kreve særlige opplysninger om slike datterselskap av investeringsforetak.

Endringene i IAS 27 Separat finansregnskap fjernet muligheten for investeringsforetak til å kunne måle investeringer i visse datterselskap enten til kostpris eller virkelig verdi i deres separate finansregnskap.

Endringer i IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27 innebærer konsekvensendringer i IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 7, IAS 12, IAS 24, IAS 32, IAS 34 og IAS 39 for å sikre konsistens mellom de internasjonale regnskapsstandardene.

Vurdering
Hovedhensynet bak IFRS forordningen er å sikre at børsnoterte foretak rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Gjennomføring av forordningen i norsk rett krever endring av forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 1174/2013 ble vedtatt i EU den 20. november 2013, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i official journal. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2013
Anvendelsesdato i EU
24.11.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 706-722
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.09.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1174
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro