Internasjonale regnskapsstandarder (IAS og IFRS)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1004/2008 av 15. oktober 2008 som endrer forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 angående International Accounting Standard (IAS) 39 og International Financial Reporting Standard (IFRS)

Commission Regulation (EC) No 1004/2008 of 15 October 2008 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 39 and International Financial Reporting Standard (IFRS) 7

Siste nytt

EØS-komitevedtak 5.2.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1715/2003 (2) af 29. september 2003 blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 14. september 2002.

(2) Den 13. oktober 2008 vedtog International Accounting Standards Board (IASB) en række ændringer til International Accounting Standard (IAS) 39 Finansielle instrumenter: Indregning og vurdering samt International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger (i det følgende benævnt »ændringer til IAS 39 og IFRS 7«). Ændringerne til IAS 39 og IFRS 7 muliggør omklassifikation af visse finansielle instrumenter i kategorien »besiddelse med handel for øje« i sjældne tilfælde. Den aktuelle finanskrise anses for at være et sådant sjældent tilfælde, som begrunder brugen af denne mulighed fra virksomhedernes side.

(3) I overensstemmelse med ændringerne til IAS 39 og IFRS 7 bør virksomhederne gives tilladelse til at omklassificere visse finansielle instrumenter fra den 1. juli 2008.

(4) Høringen af Den Tekniske Gruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at ændringerne til IAS 39 og IFRS 7 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og rådgav Europa-Kommissionen om, at den er afbalanceret og objektiv.

(5) Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) I betragtning af den aktuelle uro på de finansielle markeder og af, at visse finansielle instrumenter ikke længere handles, eller at de berørte markeder er blevet inaktive eller nødstedte, er det nødvendigt, at de ændringer, der muliggør omklassifikation af visse finansielle instrumenter, træder i kraft øjeblikkeligt, og denne forordning bør følgelig træde i kraft så hurtigt som muligt.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.10.2008
Anvendelsesdato i EU
17.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 21, 3.4.2014, p. 223-227
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1004
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro