Internasjonale regnskapsstandarder: WAS 39 og IFRS 7

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 824/2009 av 9. september 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til International Accounting Standard (WAS) 39 og International Financial Reporting Standard (IFRS) 7

Commission Regulation (EC) No 824/2009 of 9 September 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 39 and International Financial Reporting Standard (IFRS) 7

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.1.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, januar 2010)

Sammendrag av innhold
Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS-forordningen”) skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 824/2008 vedtar endringer til IAS 39 ”Finansielle instrumenter – innregning og måling” og IFRS 7 ”Finansielle instrumenter – opplysninger”.

Endringene til IAS 39 og IFRS 7 tydeliggjør ikrafttredelsestidspunktet og overgangsordninger for endringer av standardene utstedt av IASB 13. oktober 2008.

Endringene i de nevnte forordninger skal ikke anvendes tilbakevirkende, og det vil derfor ikke være behov for å endre regnskap som allerede er utarbeidet i henhold til kommisjonsforordning 1004/2008. Endringene i standardene trådte i kraft i EU fra 1. juli 2008.

Merknader
Forordningen vil medføre behov for endring i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder (forskrift av 17. desember 2004 nr. 1852) § 2.

Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at børsnoterte foretak rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.09.2009
Anvendelsesdato i EU
13.09.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 545-547
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.01.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.10.2009
Anvendes fra i Norge
28.10.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0824
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro