Internasjonale regnskapsstandarder

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 53/2009 av 21. januar 2009 om endring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om etablering av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 angående internasjonal regnskapsstandard (IAS) 32 og IAS 1

Commission Regulation (EC) No 53/2009 of 21 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 32 and IAS 1

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.7.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2) Den 14. februar 2008 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) en række ændringer til international regnskabsstandard (IAS) 32 Finansielle instrumenter. Oplysning og præsentation og IAS 1 Fremlæggelse af regnskaber — »Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation«, i det følgende benævnt »ændringer til IAS 32 og IAS 1«. Ved ændringerne kræves det, at visse instrumenter, der udstedes af
virksomheder, og som på nuværende tidspunkt klassificeres som passiver, selv om de ved deres kendetegn minder om ordinære aktier, klassificeres som egenkapital. Der kræves yderligere oplysninger vedrørende sådanne instrumenter, og der bør gælde nye regler for omklassifikation af dem.

(3) Høringen af Den Tekniske Gruppe (TEG) under European Finansial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at ændringerne til IAS 32 og IAS 1 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og rådgav Kommissionen om, at den er afbalanceret og objektiv.

(4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.01.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 1808-1821
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.06.2009
Anvendes fra i Norge
26.06.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0053
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro