Jernbanesikkerhetsdirektivet : endringsbestemmelser om forbindelsen under Den engelske kanal

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av direktiv (EU) 2016/798 med hensyn til anvendelsen av bestemmelsene om jernbanesikkerhet og -interoperabilitet i forbindelse med den faste forbindelse under Den engelske kanal

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2016/798, as regards the application of railway safety and interoperability rules within the Channel Fixed Link

Siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål

Traktaten mellem Frankrig og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om private koncessionshaveres bygning og drift af en fast forbindelse under Den Engelske Kanal, der blev undertegnet i Canterbury den 12. februar 1986 (i det følgende benævnt "Canterburytraktaten"), oprettede en mellemstatslig kommission, der skulle føre tilsyn med alle spørgsmål vedrørende opbygningen og driften af den faste forbindelse under Den Engelske Kanal.

Indtil udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, er den mellemstatslige kommission den nationale sikkerhedsmyndighed i henhold til artikel 3, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/798/EU, som er kompetent angående den faste forbindelse under Den Engelske Kanal.

I henhold til artikel 3, stk. 7, i direktiv (EU) 2016/798 kan en national sikkerhedsmyndighed være et organ, som af flere medlemsstater har fået til opgave at varetage jernbanesikkerheden. Efter udløbet af ovennævnte overgangsperiode vil den mellemstatslige kommission dog være et organ, der er oprettet af en medlemsstat og et tredjeland. Direktiv (EU) 2016/798 åbner ikke mulighed for, at det organ, der får overdraget opgaven af en medlemsstat og et tredjeland, kan være en national sikkerhedsmyndighed. Medmindre andet fastsættes, vil EU-retten efter overgangsperiodens udløb derfor ikke længere finde anvendelse på den del af Den Engelske Kanal, der hører under Det Forenede Kongeriges jurisdiktion.

For at sikre en sikker og effektiv drift af den faste forbindelse under Den Engelske Kanal er det nødvendigt at have en fælles sikkerhedsmyndighed med ansvar for hele denne infrastruktur, og dette bør fortsat være den mellemstatslige kommission. Dette kræver en ændring af direktiv (EU) 2016/798.

I et parallelt og tilknyttet initiativ foreslår Kommissionen også, at Europa-Parlamentet og Rådet vedtager en afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til på visse betingelser at forhandle og indgå en international aftale, der opretholder den mellemstatslige kommission som den centrale nationale sikkerhedsmyndighed for den faste forbindelse under Den Engelske Kanal. En sådan aftale vil sikre, at den mellemstatslige kommission i forbindelse med den faste forbindelse under Den Engelske Kanal overholder de bestemmelser i EU-retten, der gælder for nationale sikkerhedsmyndigheder, navnlig direktiv (EU) 2016/798 og direktiv (EU) 2016/797 samt forordning (EU) nr. 2016/796. I henhold til denne aftale skulle den franske nationale sikkerhedsmyndighed i nødstilfælde midlertidigt kunne overtage kompetencen over den del af den faste forbindelse under Den Engelske Kanal, der hører under fransk jurisdiktion. I aftalen er det også anført, at når en tvist ved den voldgiftsdomstol, der er oprettet ved Canterbury-traktaten, giver anledning til et spørgsmål om fortolkning af EU-retten, skal voldgiftsdomstolen forelægge spørgsmålet for Den Europæiske Unions Domstol. Endelig vil Kommissionen i henhold til den foreslåede afgørelse om bemyndigelse give Frankrig tilladelse til at indgå aftalen efter at have kontrolleret, at den opfylder betingelserne i afgørelsen om bemyndigelse.

Idet der tages højde for dette forslag fra Kommissionen om en beslutning om bemyndigelse, der er rettet til Frankrig, har dette forslag til formål at ændre artikel 3, stk. 7, i direktiv (EU) 2016/798, hvori begrebet "national sikkerhedsmyndighed" defineres, både med henblik på jernbanesikkerhed i henhold til nævnte direktiv og interoperabilitet i jernbanesystemet i henhold til direktiv (EU) 2016/797. Formålet er at gøre det muligt for et organ, der har fået overdraget opgaver vedrørende jernbanesikkerhed af en medlemsstat og et tredjeland på grundlag af en international aftale, der er indgået eller godkendt af EU, at blive betragtet som en national sikkerhedsmyndighed i henhold til EU-retten.

Desuden vil det foreliggende forslag give mulighed for, at den pågældende medlemsstat, hvor det er nødvendigt af hensyn til jernbanesikkerheden, straks kan gøre brug af den mulighed, som følger af aftalen med det pågældende tredjeland, for at den nationale sikkerhedsmyndighed kan overtage den del af jernbaneinfrastrukturen, der befinder sig i den pågældende medlemsstat. Forslaget vil også åbne mulighed for, at give Domstolen kompetence til at træffe afgørelse efter anmodning fra en voldgiftsdomstol, der er nedsat ved en international aftale som den, Frankrig bør have beføjelse til at forhandle og indgå med Det Forenede Kongerige.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet