Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om den alternative standardiserte tilnærmingen til markedsrisiko

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 17. desember 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til den alternative standardiserte tilnærmingen til markedsrisiko

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 17 December 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the alternative standardised approach for market risk

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I 2019 offentliggjorde Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS) de reviderede minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko, som behandlede svaghederne i den tilsynsmæssige behandling af bankernes handelsbeholdningsaktiviteter.

(2) Den alternative standardmetode, der er fastsat i tredje del, afsnit IV, kapitel 1a, i forordning (EU) nr. 575/2013, mangler i øjeblikket tekniske specifikationer for at være fuldt operationel. Disse specifikationer bør bringes i overensstemmelse med BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko.

(3) BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko specificerer beregningen af kapitalgrundlagskravene vedrørende curvaturerisiko for instrumenter med optionalitet. Denne beregning omfatter en række trin, herunder hvordan man anvender negative påvirkninger på risikofaktorer, og hvordan man aggregerer curvaturerisikoen på tværs af risikofaktorer. For valutakursrisikofaktorer skal beregningen justeres for at undgå dobbelttælling af curvaturerisici. Uden denne justering kan der opstå en sådan dobbelttælling, fordi valutakursrisikofaktorer i BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko er udtrykt ved hjælp af etinstituts indberetningsvaluta.

(4) Instrumenter uden optionalitet bør kun underlægges kapitalgrundlagskrav vedrørende deltarisiko for underliggende ikke-eksotiske instrumenter, men ikke for curvaturerisici. BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko giver imidlertid institutterne mulighed for at underkaste alle instrumenter, herunder dem uden optionalitet, kapitalgrundlagskrav vedrørende curvaturerisiko. Denne mulighed kan være nyttig for institutter, der sammen forvalter og afdækker positioner med og uden optionalitet. For at undgå, at denne mulighed primært anvendes til at reducere kapitalgrundlagskravene, bør et institut, der ønsker at benytte sig af denne mulighed, være forpligtet til at meddele sin hensigt om at benytte denne mulighed til sin kompetente myndighed, som bør have mulighed for at afvise anvendelsen af denne mulighed. Det samme bør gælde, hvis et institut ikke længere ønsker at anvende denne mulighed.

(5) Med hensyn til behandlingen af positioner i kollektive investeringsordninger (CIU'er) er transparensmetoden den mest nøjagtige metode til beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende positioner i CIU'er, fordi denne metode afhænger af den faktiske sammensætning af CIU'erne i stedet for en tilnærmet sammensætning. Adgangen til transparensmetoden forudsætter dog, at visse strenge betingelser opfyldes. Institutterne bør derfor have mulighed for at anvende andre metoder, forudsat at de er bekendt med indholdet af CIU'ens mandat og kan få daglige pristilbud. I denne situation kan institutterne oprette en hypotetisk portefølje til beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko for positionen i CIU'en. Institutterne bør også have mulighed for at beregne kapitalgrundlagskravene vedrørende kreditværdijusteringsrisikoen for derivatpositioner, der indgår i CIU'en, ved hjælp af en forenklet metode, hvis der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger til at beregne kapitalgrundlagskravene vedrørende kreditværdijusteringsrisiko på grundlag af de eksisterende metoder. Denne mulighedbør bringes i overensstemmelse med den forenklede metode, der gælder for derivatpositioner, der indgår i de CIU'er, der indgår uden for handelsbeholdningen. På grund af det antal antagelser, som institutterne skal gøre, når de anvender denne metode, bør dens anvendelse være betinget af godkendelse fra den kompetente myndighed for hver enkelt CIU.

(6) Desuden bør institutterne have mulighed for at behandle en position i CIU'en, der følger et indeks som en direkte position i det pågældende indeks med henblikpå at beregne kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko. Denne metode bør tillades, hvis forskellen i årlig forrentning mellem CIU'en og det indeks, den følger, forbliver under 1% over en periode på 12 måneder. Hvis der er færre end 12 måneders data til rådighed, bør institutterne indhente tilladelse fra deres kompetente myndighed til at anvende denne metode.

(7) I alle andre tilfælde bør positioner i CIU'er opføres uden for handelsbeholdningen og behandles i overensstemmelse hermed med henblik på at beregne disse positioners kapitalgrundlagskrav.

(8) I BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko foreslås en metode med en "basisvaluta" som en yderligere metode til at bestemme kapitalgrundlagskravene vedrørende delta-og curvaturerisici for valutakursrisikofaktorer. I overensstemmelse med denne metode bør institutterne ved beregningen af kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko kunne vælge en anden valuta end deres indberetningsvaluta til at udtrykke valutakursrisikofaktorerne. Denne metode bør tillades, hvis instituttet opfylder en række betingelser vedrørende instituttets styring af valutarisiko og bør være underlagt tilsynsmæssig godkendelse.

(9) BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko specificerer de risikovægte, der finder anvendelse på følsomhederne over for den risikofrie rentes risikofaktorer, over for inflations-og valutabasisrisikofaktorer og over for kreditspændsrisikofaktorerne for ikkesecuritiseringer i undergruppe 11 i tabel 4 i artikel 325ah i forordning (EU) nr. 575/2013, over for risikofaktorer i forbindelse med dækkede obligationer udstedt af kreditinstitutter i tredjelande, over for kreditspændsrisikofaktorer for securitiseringer, som er omfattet af ACTP'en, over for kreditspændsrisikofaktorer for securitiseringer, som ikke er omfattet ACTP'en, samt over for aktierisikofaktorer og råvarerisikofaktorer. De risikovægte, der skal anvendes på følsomhederne over for disse risikofaktorer i den alternative standardmetode, bør bringes i overensstemmelse med BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko.

(10)BCBS's minimumskapitalkrav vedrørende markedsrisiko specificerer korrelationerne inden for den samme undergruppe for risikofaktorer i forbindelse med dækkede obligationer udstedt af kreditinstitutter i tredjelande, korrelationerne inden for den samme undergruppe for aktierisiko og korrelationerne på tværs af undergrupper for aktierisiko. Korrelationerne i den alternative standardmetode bør bringes i overensstemmelse med BCBS's minimumskapitalkrav vedrørendemarkedsrisiko.

(11)Forordning (EU) nr. 575/2013 bør derfor ændres.

(12) Institutterne bør have tilstrækkelig tid til at gennemføre de ændringer af den alternative standardmetode vedrørende markedsrisiko, der indføres ved denne delegerede forordning. Anvendelsen af denne delegerede forordning bør derfor udskydes —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet