Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om innberetningskrav om markedsrisiko

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/453 av 15. mars 2021 om tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til de spesifikke innberetningskrav for markedsrisiko

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/453 of 15 March 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the specific reporting requirements for market risk

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I 2019 offentliggjorde Baselkomitéen for Banktilsyn den reviderede standard »Minimum capital requirements for market risk«, som behandlede svaghederne i den tilsynsmæssige behandling af bankernes handelsbeholdningsaktiviteter og bl.a. indførte et krav om en risikofølsom standardmetode for markedsrisiko, som er udformet og kalibreret, så den kan anvendes som et troværdigt alternativ til metoden med interne modeller.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 ændrede forordning (EU) nr. 575/2013, hvorved der blev indført et krav i Unionens tilsynsmæssige ramme, som pålægger institutter at indberette oplysninger om kapitalgrundlagskravene efter den alternative risikofølsomme standardmetode.

(3) Der bør fastsættes ensartede indberetningskrav vedrørende kapitalgrundlaget efter den alternative standardmetode i forbindelse med indberetningen til kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 430b i forordning (EU) nr. 575/2013 og i overensstemmelse med den delegerede retsakt omhandlet i samme forordnings artikel 461a.

(4) I henhold til artikel 430b, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 bør de specifikke indberetningskrav for markedsrisiko i nævnte artikel finde anvendelse fra datoen for anvendelsen af den i samme forordnings artikel 461a omhandlede delegerede retsakt. Datoen for anvendelsen af nærværende forordning bør derfor bringes i overensstemmelse med datoen for anvendelsen af den delegerede retsakt.

(5) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(6) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet den interessentgruppe, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.03.2021
Anvendelsesdato i EU
05.10.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet