Kjemikalieforordningen REACH: oppdatering av registreringer

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om registranters plikter om å oppdatere sine registreringer under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

(Draft) Commission Implementing Regulation on the duties placed on registrants to update their registrations under Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 30.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2020)

Sammendrag av innhold
Ifølge Reach artikkel 22 har registranter plikt til å oppdatere registreringene "uten ugrunnet opphold". Erfaring viser at registrantene ikke overholder denne plikten. Forslaget fra EU-kommisjonen er en gjennomføringsforordning som utdyper og presiserer kravene til oppdatering, spesielt i form av tidsfrister for når registreringer må være oppdatert etter at de ulike endringene som er oppført i artikkel 22 har skjedd.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Status
EU-kommisjonen hadde forslaget ute på offentlig høring 18 desember 2019 til 15 januar 2020, se lenken under "Annen dokumentasjon".

Medlemslandene stemte over forslaget i Reach-komiteen, som er komitologikomite for Reach.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet