Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonsliste for stoffer i vann

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1161 av 4. august 2020 om opprettelse av en liste over stoffer som skal overvåkes på unionsplan på området vannpolitikk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1161 of 4 August 2020 establishing a watch list of substances for Union-wide monitoring in the field of water policy pursuant to Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.4.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2021)

Sammendrag av innhold
Artikkel 8b i direktiv 2008/105/EU etablerer en observasjonsliste (watch-list) over, i første omgang, 10 stoffer eller stoffgrupper, som det i EU skal samles inn overvåkningsdata om med sikte på å understøtte fremtidige runder med utarbeiding av nye prioriterte stoffer. Stoffene på observasjonslisten velges ut blant stoffer som det foreligger opplysninger om at kan utgjøre en vesentlig risiko på EU-nivå for eller via vannmiljøet, men der overvåkningsdataene er utilstrekkelige som grunnlag for en konklusjon om den reelle risikoen. På observasjonslisten vurderes det også å ta med meget giftige stoffer som benyttes i mange medlemsland og slippes ut i vannmiljøet, og som ikke eller sjeldent overvåkes.

Den første listen med stoffer på observasjonslisten ble vedtatt i 2015 og bestod av 10 stoffer. Listen reviders annenvert år, og stoffer hvor man har tilstrekkelig data skal tas av listen.

Denne besluttningen er en revisjon av observasjonslisten og følgende stoffer og stoffgrupper tas av listen: 17-alpha-ethinylestradiol (EE2) (CAS nr. 57-63-6), 17-beta-estradiol (E2)(CAS nr. 50-28-2) and estrone (E1)(CAS nr. 53-16-7), en gruppe antibiotika (Erythromycin (CAS nr. 114-07-8), Clarithromycin (CAS nr. 81103-11-9), Azithromycin (CAS nr. 83905-01-5)), Methiocarb (CAS nr. 2032-65-7), og en gruppe neonicotinoider (Imidacloprid (CAS nr. 105827-78-9/ 138261-41-3), Thiacloprid (CAS nr. 111988-49-9), Thiamethoxam (CAS nr. 153719-23-4), Clothianidin (CAS nr. 210880-92-5), Acetamiprid (CAS number 135410-20-7/160430-64-8)).

Følgende stoffer legges til listen:

Legemidler: Sulfamethoxazole (CAS nr. 723-46-6) og Trimethoprim (CAS nr. 738-70-5) er antibiotaikaer. Venlafaxine og O-desmethylvenlafaxine (CAS nr. 93413-69-5, 93413-62-8) er et antidepresiva og dets metabolitt. En gruppe på tre legemidler mot soppinfeksjon (clotrimazole (CAS nr.23593-75-1), fluconazole (CAS nr. 86386-73-4) og miconazole (CAS nr. 22916-47-8)). I tillegg legges 10 boicidforbindelser til listen: imizalil (CAS nr.35554-44-0) , ipconazole (CAS nr. 125225-28-7),metconazole (CAS nr. 125116-23-6), penconazole (CAS nr. 66246-88-6), prochloraz (CAS nr. 67747-09-5), tebuconazole (CAS nr. 107534-96-3), tetraconazole (CAS nr. 112281-77-3), famoxadone (CAS nr. 131807-57-3) og dimoxystrobin (CAS nr. 149961-52-4).

Inkluderingen av legemidler på observasjonslisten er i tråd med EUs strategi på legemidler i miljøet og inkludering av antibiotika er i tråd med EUs handlingsplan mot antibiotikaresistens (European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR))

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen er hjemlet i direktiv 2008/105/EU om miljøkvalitetskrav for prioriterte stoffer og visse andre stoffer. Norske myndigheter er forpliktet til å overvåke og rapportere stoffene på observasjonslisten i samsvar med direktiv 2008/105/EU art. 8b. Norge hadde ingen innvendinger mot direktivet da det ble vedtatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser av betydning utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt (15. desember 2006), og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. S. nr. 131 (2008-2009)). Det er en reduksjon i antall overvåkede stoffer på observasjonslisten, og det er derfor ikke grunn til å tro at det overvåkning av de nye stoffene vil medføre ekstra kostnader. Staten er ansvarlig for overvåkningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 23. april 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.08.2020
Anvendelsesdato i EU
26.08.2020
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1161
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro