Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav til sement, betong, gips, maling og petroleumsprodukter

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger ved å legge til et nytt vedlegg om harmonisert informasjon knyttet til nødstilfeller

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures as regards information relating to emergency health response

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.5.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen foreslår endringer av CLP vedlegg VIII for å løse problemer med å møte notifiseringskravene i henhold til CLP artikkel 45 og vedlegg VIII for sement, betong, gips, maling og petroleumsprodukter.

Kommisjonen foreslår også en justering i CLP artikkel 25 for å klargjøre kravene til maling som ferdigblandes til ønsket farge på utsalgsstedet.

Regelverket trer i kraft gradvis og den første fristen gjelder for stoffblandinger til forbrukere og til yrkesmessig bruk.

I Norge har Giftinformasjonen tilgang til produktregisteret, og inntil videre gjelder en registrering i produktregisteret også som en innmelding av informasjon i henhold til artikkel 45 i CLP.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene er vurdert til å ikke være vesentlige.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
12.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet