Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: rettelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1962 av 12. august 2021 om retting av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballeringer av stoffer og stoffblandinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1962 of 12 August 2021 correcting Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) En kontrol har afsløret fejl i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/217, som ændrede nævnte bilag, blev der tilføjet en række stoffer i del 3, tabel 3, heri. Indgangene vedrørende stofferne pentakalium 2,2',2'',2''',2''''-(ethan-1,2-diylnitrilo)pentaacetat, N-carboxymethyliminobis(ethylennitrilo)tetra(eddikesyre) og pentanatrium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylennitrilo)tetraacetat (DTPA) indeholder fejl, for så vidt angår signalordet. Disse stoffer klassificeres bl.a. som specifikke målorgantoksiske stoffer ved gentagen eksponering (kategori 2), og de bør derfor mærkes med signalordskoden »Wng« (en forkortelse for »advarsel«) i overensstemmelse med del 3, tabel 3.9.5, i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008. Ved delegeret forordning (EU) 2020/217 blev signalordskoden »Dgr« (en forkortelse for »fare«) imidlertid fejlagtigt indført for de pågældende stoffer. Disse fejl bør berigtiges.

(2) Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor berigtiges.

(3) Da de bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2020/217, der indeholder fejlen, finder anvendelse fra den 1. oktober 2021, bør berigtigelsen heraf også finde anvendelse fra denne dato.

(4) For at afspejle bestemmelserne i delegeret forordning (EU) 2020/217 bør leverandører ligeledes gives mulighed for på frivillig basis at anvende de korrektioner, der foretages ved denne forordning, på stoffer og blandinger inden den dato, hvorfra den finder anvendelse.

(5) For at undgå unødige omkostninger bør leverandørerne ikke pålægges at ændre etiketter og emballager til stoffer og blandinger, der i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 er bragt i omsætning inden nærværende forordnings ikrafttræden. Da den fejlagtige signalordskode svarer til en mere alvorlig fareklasse, indebærer opretholdelsen af det tilsvarende signalord på etiketten ikke et lavere niveau for beskyttelse af menneskers sundhed —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.08.2021
Anvendelsesdato i EU
01.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet